Dom podmiejski. Wielorodzinna architektura mieszkaniowa jako element urbanizacji obrzeżnych terenów aglomeracji szczecińskiej w końcu XX i początkach XXI w.

Krzysztof Bizio

Abstrakt

Streszczenie

Tematem artykułu są badania wielorodzinnej architektury mieszkaniowej, której powstanie po 1989 r. powiązane jest z procesami urbanizacji obrzeżnych terenów aglomeracji szczecińskiej. Wybrane, reprezentatywne przykłady poddano analizie ze względu na cechy kompozycji urbanistycznej. W artykule dokonano opisu kolejnych faz rozwoju aglomeracji szczecińskiej od końca XIX w. do czasów współczesnych w kontekście zmian form wielorodzinnej architektury mieszkaniowej, powstającej na obszarach podmiejskich. Dla potrzeb opracowania wprowadzono typologię rozwiązań ze względu na wielkość i rodzaj kompozycji. Omówiono problemy powstawania nowej architektury mieszkaniowej na obszarach byłych wsi, adaptacje i rozbudowy byłych zespołów majątków ziemskich i założeń przemysłowych. Omówiono także wpływ form procesów inwestycyjnych na kształt rozwiązań przestrzennych, oraz omówiono perspektywy dalszego rozwoju.

Suburban Housing: Multifamily residential architecture as an element of urbanization in peripheral areas of the Szczecin agglomeration in the late 20th and early 21st century

The subject of the paper is the study of multifamily residential architecture, which was developed after 1989 and is directly related to the urbanization processes in the Szczecin agglomeration. Selected and representative examples were analyzed in terms of their characteristics of urban composition. The article describes the consecutive stages of development of the Szczecin agglomeration from the end of the 19th century to the present day in the context of changes in the shapes of multifamily residential architecture, emerging in suburban areas. For the purposes of the paper, typology of solutions was introduced based on the size and type of composition. Difficulties of creating new residential architecture in the areas of former villages, adaptations and extensions of former complexes of land estates and industrial complexes were discussed. The impact of the forms of investment processes on the shape of spatial solutions is also discussed, as well as the prospects for further development.

Słowa kluczowe: Architektura mieszkaniowa, urbanizacja, Szczecin, Residential architecture, urbanization
References

[1] Bourne L.S., Reinventing the suburbs : old myth and realities; Contemporary Perspectives of suburbanization; Progress in Planning; London 1996.

[2] Broniewicz E. (red), Gospodarka przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2017.

[3] Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki, wybrane zagadnienia, Politechnika Warszawska, Warszawa 1996.

[4] Karta Nowego Urbanizmu, [ https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism, dostęp 15.05.2019 r.]

[5] Krier R., Town Spaces, Contemporary Interpretations in Traditional Urbanism, Krier – Kohl – Architects, Birkhäuser Verlag, Basel, 2003;

[6] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

[7] Ministerstwo Budownictwa, Polska Przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Warszawa 2007.

[8] Pawłowska K., Idea swojskości miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001.

[9] Szymski A. Rzeszotarska-Pałka M. Ignaczak-Felińska J. Pawłowski W., Wieś pomorska wczoraj i dziś, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2006.

[10] Wąsewicz M., Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego finanse, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010.

[11] Witek W., Nowakowski C., Gmina Dobra Szczecin – Skrócone studium ruralistyczne do planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej, Szczecin 1994.

[12] Zimnicka A., Czernik L., Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecina, maszynopis, Szczecin 2007.