Twórcza droga do architektury i jej wpływ na jakość mieszkalnictwa

Grzegorz Twardowski

Abstrakt

Celem pracy jest odnajdywanie sensu architektury, pokazywanie roli i znaczenia kompozycji i formy w twórczej drodze ku architekturze w środowisku mieszkaniowym. Wybrano znaczące przykłady dzieł architektonicznych z końca XX wieku, pokazujące twórczą drogę, którą podążają artyści oderwani od historyzmu. Rozważania idą w kierunku odczytywania architektury, nade wszystko intencji twórcy jako przekazów myśli. Poszukiwanie podobieństw w dziełach wybitnych artystów, tworzących wielkie dzieła sztuki.

The creative path to architecture and its impact on the quality of housing

The aim of the work is to find the sense of architecture, to show the role and importance of composition and form in the creative process towards architecture in a residential environment. Significant examples of architectural works from the late twentieth century were selected, showing the creative path followed by artists detached from historicism. The considerations are directed towards reading architecture, and above all, reading creator’s intentions as thoughtful messages. Searching for similarities in the works of outstanding artists that create great works of art.

Słowa kluczowe: architektura, piękno, forma, architecture, beauty, form
References

[1] Erhardt L., Sztuka dźwięku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980.

[2] Gołaszewska M., Kultura estetyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 19795.

[3] Jencks C., Architektura postmodernistyczna, Arkady, Warszawa, 1987.

[4] Le Corbusier, W stronę architektury, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa, 2012.

[5] Lyotard J.-F., Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M. P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz,

Kraków 1998.

[6] Kozłowski D., Architektura – sztuka budowania rzeczy – credo artystyczne, (odsłona z dnia 10.05.2019), dostępny w Internecie: www.dariuszkozlowski.arch.pk.edu.pl

[7] Kozłowski D., O naturze betonu – czyli idee, metafory i abstrakcje, w: Architektura betonowa, D. Kozłowski (red.), Kraków 2001.

[8] Kozłowski D., O pięknie architektury (współczesnej), w: Pretekst, Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej nr 3, wyd. IPA, Politechnika Krakowska, Kraków, 2003.

[9] Kozłowski D., Osiem definicji architektury, w: Pretekst, Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej nr 1, wyd. IPA, Politechnika Krakowska, Kraków, 2004.

[10] Kozłowski T., Tendencje ekspresjonistyczne w architekturze współczesnej, Monografia 445, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2013.

[11] Kozłowski T., Wątki dekompozycyjne we współczesnej przestrzeni architektonicznej, Praca Doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dr hab.inż. arch. Marii Misiągiewicz, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,Kraków 2004.

[12] Misiągiewicz M., Architektoniczna geometria, Monografia 245, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005.

[13] Misiągiewicz M., O prezentacji idei architektonicznej, Monografia 245, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2003.

[14] Krassowski C., Piękno, sztuka, architektura, cz. II, wyd. Murator 2/1982.

[15] Tatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa, 1978.

[16] Venturi R., Brown D. S., Izenour S., Uczyć się od Las Vegas. Zapomniana symbolika formy architektonicznej, tłum. Anna Porębska, Karakter,Kraków, 2013.

[17] Żurawski J., O budowie formy architektonicznej, Arkady, 1962.