Możliwości rozwoju terenów rekreacyjnych na obszarze Ruczaju w Krakowie

Elżbieta Kusińska,

Monika Murzyn-Kupisz

Abstrakt

Potential for the development of recreational areas in the district of Ruczaj in Kraków
.
This article focuses on the challenges associated with the dynamic development of the district of Ruczaj as a housing neighbourhood of Krakow during the turn of the twenty-first century. These challenges are associated with the insufficient amount of recreational areas that can be used by residents. An analysis of the spatial development potential of green and recreational areas, seen as necessary elements of a sustainable housing environment, has been presented in the article.

Streszczenie
Artykuł skupia się na wyzwaniach dynamicznego rozwoju dzielnicy Ruczaj jako dzielnicy mieszkaniowej Krakowa na przełomie XX i XXI w. związanych z niewystarczającą ilością zielonych terenów rekreacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców. Przedstawiono analizę możliwości rozwoju przestrzennego terenów zielonych i rekreacyjnych jako niezbędnych elementów zrównoważonego środowiska mieszkaniowego

References

[1] Adamczyk J., Rola terenów zielonych w łagodzeniu niekorzystnych skutków procesu urbanizacyjnego, W: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, J. Słodczyk red., Uniwersytet Opolski, Opole 2004, 183 – 194.

[2] Chrzanowski M. A., Strzebońska A., Diagnoza krakowskich dzielnic 2016. Potencjały i wyzwania rozwojowe. opracowanie dla Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ, Kraków 2016, s. 127.

[3] Czerwieniec M., Lewińska J., Zieleń w mieście, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1996.

[4] Dawid W., Dostępność i jakość przestrzeni publicznych w tkance miejskiej wybranych dzielnic Krakowa w kontekście użytkowania ich przez osoby starsze, W: Prace Geograficzne, z. 156, 2019, 101 – 119.

[5] Encyklopedia Krakowa, PWN, Kraków 2000.

[6] Gehl J., Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków 2013.

[7] Godzina P., Tereny zieleni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta, W: Prace Geograficzne, z. 141, 2015, 57 – 72.

[8] Guz M., Zielona przestrzeń publiczna Łowicza – zagospodarowanie i atrakcyjność dla mieszkańców, W: Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, I. Jażdżewska red., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, 112 – 127.

[9] Gyurkovich M., Sotoca A., Towards the Cracow Metropolis – a

dream or a reality? A selected issues, W: Technical Transactions/Czasopismo Techniczne, 2018, Vol. 115, Iss. 2, s. 5-25

[10] Hulicka A., Miasto zielone – miasto zrównoważone. Sposoby kształtowania miejskich terenów zieleni w nawiązaniu do idei Green City, W: Prace Geograficzne, z. 141, 2015, 73 – 85.

[11] Karta ateńska/Le Corbusier, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2017.

[12] Knez I. i in., Wellbeing in urban greenery: The role of naturalness and place identity, W: Frontiers in Psychology, t. 9, 2018, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00491

[13] Kolisz K., Kłosak A. K., Bucka A., Ziarko B., Możliwości rewitalizacji układu przestrzennego zespołu mieszkaniowego z budynkami wielkopłytowymi na przykładzie osiedla „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie, W: Przegląd Budowlany nr 6, 2015, s. 43 – 47.

[14] Luchter B. i in., Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa, W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, T. Kudłacz red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2018, s. 165 – 181.

[15] Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, PAN, Ossolineum Kraków 1997.

Schneider-Skalska G., Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Politechnika Krakowska, Kraków 2004, s. 10.

[16] Schneider-Skalska G., Przestrzenie publiczne w strukturach mieszkaniowych : element czytelności struktury i jakości życia, W: Czasopismo Techniczne, A, Architektura, 2005, Z. 9-A, s. 213-222

[17] Schneider-Skalska G., Forma struktur miejskich – stałość czy zmienność, rygor czy swoboda?, W: Technical Transactions. Architecture/Czasopismo Techniczne. Architektura, 2014, Y. 111, iss. 1-A, s. 191-208

[18] Szczepańska A., Krzywnicka I., Lemański L., Urban greenery as a component of real estate value, W: Real Estate Management and Valuation, 2016, nr 4, 79 – 87.

[19] Taczanowski J., Koncepcja zrównoważonego transportu. Przypadek komunikacji tramwajowej w wybranych miastach Europy Środkowej i Zachodniej, W: Prace Geograficzne, z. 144, 2016, s. 105 –125.

[20] Wpływ klimatu na zdrowie, raport przygotowany przez Koalicję Klimatyczną, HEAL Polska, oprac. A. Muras, red. Karaczun Z.,. Michalak W., Polski Klub Ekologiczny, Warszawa 2018, https://oko.press/images/2018/06/Wplyw_zmiany_klimatu_na_zdrowie_ost2.pdf (dostęp 09.2019 r.)

[21] Zachariasz A., Zieleń w mieście – aspekty planistyczne, część I, W: Miejskie środowisko mieszkaniowe, praca zbiorowa, red. Schneider-Skalska G., Kusińska E., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, 65 – 81.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:

[1] Kampus+ – oddolna inicjatywa studentów, doktorantów i pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, https://www.facebook.com/kampusplusplus/ (dostęp 09.2019 r.)

[2] Global Risk Report opracowywany jest przez Światowe Forum Ekonomiczne http://reports.weforum.org/global-risks-2018/ (dostęp 09.2019 r.)

[3] Wydział Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa, https://www.bip.krakow.pl/?id=412 (dostęp 09.2019 r.)

[4] Strona informacyjna dzielnicy 8 Krakowa, w obrębie które znajduje się Ruczaj: www.dzielnica8.krakow.pl/o-dzielnicy (dostęp 09.2019 r.)

[5] Ranking miast powiatowych opracowany przez BIQdata na podstawie danych GUS, http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,25025157,fala-upalow-szukasz-schronienia-zobacz-ile-terenow-zielonych.html (dostęp 09.2019 r.)

[6] „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zielonymi w Krakowie na lata 2019-2030”, dokument przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2282/2019 z dnia 09 września 2019 r.: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115410 (dostęp 09.2019 r.)