Rola barwy w kształtowaniu przestrzeni publicznych współczesnych miast

Katarzyna Pluta

Abstrakt

The role of colour in shaping public spaces of contemporary cities

The influence of colour on the living environment in cities, including the housing environment is huge, but the role of this factor is too little appreciated in shaping the townscape. The article presents the issue of the role of colour in the composition of the newest urban and landscape design solutions in cities.
The main purposes of the research presented in the article are following: 1) indication of the possibility of the use colour in urban composition and 2) indication of contemporary urban and landscape solutions, which are outstanding examples of the use and application of colour in public spaces of contemporary cities.
The research undertaken has been implemented taking into account the existing state of knowledge and the use of research methods appropriate for morphological research of urban space: 1) method of analysis and criticism of sources (planning documents, literature, projects), 2) observation method (used to assess the existing state), 3) comparative method.

Streszczenie
Wpływ barwy na środowisko życia w miastach, w tym środowisko mieszkaniowe jest ogromny, ale rola tego czynnika jest zbyt mało doceniana w kształtowaniu krajobrazu miasta. Artykuł przedstawia zagadnienie roli barwy w kompozycji najnowszych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych w miastach.
Główne cele badań prezentowanych w artykule są następujące: 1) wskazanie możliwości wykorzystania barwy w kompozycji urbanistycznej oraz 2) wskazanie współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych, stanowiących wybitne przykłady wykorzystania i zastosowania barwy w przestrzeniach publicznych współczesnych miast.
Podjęte badania zostały zrealizowane przy uwzględnieniu istniejącego stanu wiedzy i zastosowaniu metod badawczych odpowiednich dla morfologicznych badań przestrzeni miejskiej: 1) metoda analizy i krytyki źródeł (dokumentów planistycznych, literatury, projektów), 2) metoda obserwacyjna (zastosowana do oceny stanu istniejącego), 3) metoda porównawcza.
 

Słowa kluczowe: barwa, przestrzeń publiczna, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, miasto, kompozycja
References

[1] Braun M.S., Uffelenv C., Atlas of Word Landscape Architecture, Braun Publishing AG, 2014.

[2] Gehl J., Gemzøe L., New city spaces, The Danish Architectural Press, Copenhagen 2001.

[3] Heinrich C., Duisburg-Nord Landscape Park, w: Under the Open Sky. Emscher Landscape Park, Birkhäuser GmbH, Basel, 2010.

[4] Hölzer Ch., Hundt T., C. Lüke, O.G. Hamm, Riverscapes. Designing Urban Embankments, Birkhäuser Verlag AG, 2008.

[5] Jaeger F., Natur-Park Schöneberger Südgelände, Berlin, Deutschland, w: A.Becker, P. Cachola Schmal (Eds.), Urban Green. European Landscape Design for the 21st century. Birkhauser GmbH, Deutsches Architekturmuseum, Basel, 2010.

[6] Kombol M., Landscape Architecture, Phaidon Press Limited, 2015.

[7] Krauel J., Urban Spaces: New City Parks, LINKS, Barcelona 2008.

[8] 1000 x Landscape Architecture. Verlagshaus Braun, 2009.

[9] Markowski T., Przestrzeń publiczna wobec procesu metropolizacji, Urbanista, TUP, Nr 3(51) marzec 2007.

[10] Natur – Park Schöneberger Südgelände, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Oberste Naturschutzbehörde, Berlin 2001.

[11] Pluta K., Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wyd. 2. poprawione, 2014, Warszawa.

[12] Rauterberg H., Hit the squares! What do communal spaces need? An exploration, w: Hamburg: Parks and Squares for the Developing City, Free and Hanseatic City of Hamburg, State Ministry for Urban Development and Environment (BSU), jovis Verlag GmbH, 2008.

[13] Ruano M., EcoUrbanism, sustainable human settlements: 60 case studies, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona 1999.

[14] Treib M., Disturbed terrain, w: Becker A., Cachola Schmal P. (Eds.), Urban Green. European Landscape Design for the 21st century. Birkhauser GmbH, Deutsches Architekturmuseum, Basel, 2010.

[15] Uffelenv C., Green City Spaces. Urban Landscape Architecture, Braun Publishing AG, 2013.

[16] Uffelenv C., Pedestrian Zones. Car-Free Urban Spaces, Braun Publishing AG, 2015.

[17] Wejchert K., Elementy Kompozycji Urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.

[18]http:) ) www.glslarchitetti.it) 26sp-piazza-matteotti-catanzaro-2007-2015) , (dostęp 23.07.2019).

[19] http:) ) www.francozagari.it) project) catanzaro-matteotti-1991) (dostęp 23.07.2019).