Mieszkać w wielkiej płycie

Sylwia Mochocka

Abstrakt

Living in a prefab

Housing estates are an important urban element in many Polish cities. These types of complexes, buildings and spaces do not meet the modern human needs arising from the function of an apartment. The question arises ever so often: should we demolish them and create new ones in their place, or should we renovate them? According to the author of the article, the most appropriate course of action is their renovation. Large-panel housing estates have great opportunities to become a place adapted to the needs of their residents through a series of transformations. In contrast, social and public spaces created through renovation can affect the vitality of the entire city. The author of the article, on the basis of selected large-panel estates in the city of Kielce, will assess the large-panel housing estates as a modern place of residence. She will outline their main strengths and indicate the defects that she thinks should be taken into account during any renovation measures.

Streszczenie
Osiedla z wielkiej płyty stanowią istotny element urbanistyczny wielu polskich miast. Tego typu zespoły, budynki oraz przestrzenie nie spełniają współczesnych potrzeb człowieka wynikających z funkcji mieszkania. W stosunku do nich coraz częściej pojawia się pytanie: czy powinniśmy je wyburzać i tworzyć na ich miejscu nowe, czy też poddawać je działaniom rehabilitacyjnym? Zdaniem autorki artykułu najwłaściwszym kierunkiem działań jest ich rehabilitacja. Osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty mają duże możliwości, aby poprzez szereg przekształceń stać się miejscem dostosowanym funkcjonalno-przestrzennie do potrzeb ich mieszkańców. Natomiast przestrzenie społeczne i publiczne powstałe poprzez rehabilitację mogą wpłynąć na aktywizację całego miasta. Autorka artykułu na podstawie wybranych kieleckich osiedli z wielkiej płyty dokona oceny osiedli z wielkiej płyty, jako współczesnego miejsca zamieszkania. Wyznaczy ich główne atuty oraz wskaże wady, które jej zdaniem należy uwzględnić podczas ewentualnych prac rehabilitacyjnych.

Słowa kluczowe: osiedla z wielkiej płyty, architektura mieszkaniowa Kielc, rehabilitacja, przestrzeń społeczna
References

[1] Mochocka S., Rehabilitacja przestrzeni kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb, Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Wacława Serugi, Kraków 2019

[2] Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna osiedli: Olszy i Ugorka praca powstała w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, kierownik projektu: Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK, ekspert: Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, członkowie zespołu: Dr inż. arch. Patrycja Haupt, Dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja, Mgr inż. arch. Wojciech Sumlet, Mgr inż. arch. Paweł Tor

[3] Gronostajska B. E. Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej: teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970-1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007

[4] Komar B., Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach, wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014

[5] Szczerek E., Rewitalizacja wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych szansa na podniesienie jakości przestrzeni miasta. Dobry przykład osiedla Hellersdorf w Berlinie, Czasopismo Techniczne Architektura, Wydawnictwo PK, Kraków 2012

[6] Szczerek E., Problemy współczesnej rewitalizacji wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych na przykładzie berlińskiego osiedla Marzahn, Czasopismo Techniczne Architektura, Wydawnictwo PK, Kraków 2012

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_Skalny_im._Jana_Czarnockiego (dostęp: 19.08.2019)

http://www.gis.kielce.eu/ (dostęp:19.08.2019)