Gra brył domu jednorodzinnego

Tomasz Kozłowski

Abstrakt

The play of solids in a single-family house

The world of architecture is changing, it is quite obvious. Once so necessary as a sine qua non condition for the existence of a work of art, beauty has died. Function, which has been building the shape of architecture for decades, is a rather trivial pre­text today. The composition necessary to create art has been killed by avant-garde art. The art of decomposition has pushed its way into the world of architecture. The single-family house we have become accustomed to is also changing its shape. The spirit of expressionism invades residential architecture. Design science has to follow a new, not entirely known path.

Keywords: architecture, teaching, composition, student works, house

Świat architektury zmienia się, jest to dość oczywiste. Piękno tak potrzebne kiedyś jako warunek sine qua non istnienia działa sztuki umarło. Funkcja budująca przez ostatnie dekady kształt architektury jest dziś raczej błahym pretekstem. Kompozycja niezbędna w tworzeniu sztuki została zabita przez sztukę awangardową. Sztuka dekompozycji wdarła się natarczywie w świat architektury. Dom jednorodzinny, do którego się przyzwyczailiśmy także zmianie swój kształt. Duch ekspresjonizmu wdziera się do architektury mieszkaniowej. Nauka projektowania musi podążyć nową, nie do końca znaną drogą.

Słowa kluczowe: architektura, nauczanie, kompozycja, prace studenckie, dom
References

[1] Arystoteles, Fizyka, Warszawa 2010, str. 195.

[2] Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1983, s.116.

[3] Arystoteles, Zachęta do filozofii, fizyka, Warszawa 1988, s. 6-7.

[4] Francastel, P., Sztuka a technika, Warszawa 1966, s. 332.

[5] Gołaszewska, M., Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, War­szawa 1984, s. 394-395.

[6] Huizinga, J., Homo ludens Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 2007, s. 17.

[7] Le Corbusier, Trzy przypomnienia, bryła, [w:] W stronę architektury, Warszaw 2012, s. 80.

[8] Loos, A., Architektura [w:] Ornament i zbrodnia, Warszawa 2013, s. 148.

[9] Lynton, N., Ekspresjonizm, [w:] Kierunki i tendencje sztuki nowoczes­nej, Warszawa 1980, s. 56.

[10] Read, H., Sens sztuki, Warszawa 1965, s. 17.

[11] Schiller, F., Kallias, czyli o pięknie, Kęty 2006, s. 48.

[12] Taine, H., Filozofia sztuki, Gdańsk 2010, s. 26.

[13] Wölfflin, H., Podstawowe pojęcia historii sztuki, Problem rozwoju sty­lu w sztuce nowożytnej, Warszawa 1962, s. 166-199, III Forma zamknięta i forma otwarta.