Scientifically applied activity of the Lviv architecture school in the creation of architectural types of buildings relevant for Ukraine at the beginning of XXI century

Victor Proskuryakov

Abstrakt

The article presents the searching and designing activity of Lviv architecture school on the example of the department of architectural environment design (AED)* in the creation of architectural types of buildings, important for Ukraine at the be­ginning of the 21st century.

Słowa kluczowe: architectural and researching, researching and designing activity of Lviv architecture school after creating new architectural types of buildings
References

[1] Shtolʹko V.H. Akademiya arkhitektury v Ukrayini. Vidrodzhennya. Shcho dali? [tekst] / V.H. Shtolʹko // Visnyk Ukrayinsʹkoyi Akademiyi Arkhitektury / Hol. red. Valentyn Shtalʹko. – K. UAA; 2000 – Vyp. 6. - S 10-11.

[2] Hradov H.A. Horod y byt. – M.: Nauka, 1968. – S. 86-87.

[3] Kyyanenko K.V. Typolohycheskye osobennosty horodskykh kvartyr dlya pro­stykh (nuklearnykh) semey s detʹmy: avtoreferat dys.... kand. arkh. 18.00.02 – Moskva. 1983. - 16s.

[4] Afanasʹeva T.V. Osobennosty formyrovanyya obshchestvenno-zhyloho kom­pleksa v rekonstruyruemom tsentre krupneysheho horoda: avtoreferat dys... kand. arkh. 18.00.02 – Moskva - 1985. - 19s.

[5] Anysymov A.V Arkhytekturno-typolohycheskye pryntsypy formyrovanyya by­blyotek uchebnykh zdanyy: avtoreferat dys…kand. arkh. 18.00.02 – Moskva - 1987. - 22s.

[6]Hnedovskyy YU.P., Savchenko M.R. Kynoteatry (osnovy proektyrovanyya) – M.: Stroyyzdat, 1968. - 240s.

[7] Ukrayinsʹka Akademiya Arkhitektury: personalʹnyy sklad - Uporyadn.: V.H. Shtolʹko, M.S. Avdyeyeva i in.; za zah. red. V.H. Shtolʹka – Kyyiv, Vydavnychyy dim A+S, 2007. – 152s. ISBN 966-861-27-9.

[8] Kafedra dyzaynu arkhitekturnoho seredovyshcha: Biobibliohrafichnyy po­kazhchyk / Uklad. Proskuryakov V., Hoy B. – Lʹviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi Poli­tekhniky, 2008. – 64s. ISSN 978-966-553-818-9.

[9] Proskuryakov V.I. Kafedra DAS – Triumf prohresu. Vid mynuloho do maybutnʹoho [tekst] / V.I Proskuryakov // Arkhitektura: Visnyk NU «Lʹvivsʹka Poli­tekhnika» / Vid. red. B.S. Cherkes. Vyd. Lʹvivsʹka Politekhnika - № 793 - 2014. S. 5-8. ISSN 0321-0499.

[10] Proskuryakov V.I Na shlyakhu do arkhitekturnoyi osvity i profesiyi maybutnʹoho. Kafedri dyzaynu arkhitekturnoho seredovyshcha 15 rokiv. Zamistʹ zvitu. [tekst] / V.I Proskuryakov // Arkhitektura: Visnyk NU «Lʹvivsʹka Politekhnika» / Vid. red. B.S. Cherkes. Vyd. Lʹvivsʹka Politekhnika - № 895 - 2018. S. 4-10. ISSN 2523-4757.

[11] Proskuryakov V.I Arkhitektura ukrayinsʹkoho teatru. Prostir i diya: Monohra­fiya. – Lʹviv: Vyd-vo Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka Politekhnika», vyd-vo «Sribne slovo» - 2004. – S. 407-458. ISBN 966-8399-01-3.