Przestrzenie miejskie a uwarunkowania klimatyczne. Spitzbergen

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,

Wojciech Kujawski,

Agnieszka Żabicka

Abstrakt

Urban spaces versus climate conditions—Spitsbergen

This article’s aim is to demonstrate that social spaces play an immensely important role within cities regardless of the climate zones in which those cities are located. Even areas with an extremely cold climate see the emergence of places where their residents meet and coexist. The publication is based on examples from Spitsbergen. Research was conducted in the town of Longyearbyen. The factors that determine the quality of common spaces, their utility, the degree of their acceptance and satisfaction derived from spending time in them are the outcomes of widely known determinants concerning the design of social and public spaces, but are affected by their specific climate conditions to a much greater degree.

Keywords: urban spaces, climate, Spitsbergen

Artykuł ma na celu wykazanie, że przestrzenie społeczne w miastach spełniają ogromnie ważną rolę, niezależnie od strefy klimatycznej w jakiej miasta te się znajdują. Nawet na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie, wykształcają się miejsca spotkań i współegzystowania mieszkańców. W publikacji oparto się na przykładach ze Spitzbergenu. Badania przeprowadzono w mieście Longyearbyen. Czynniki które determinują jakość przestrzeni wspólnych, ich użyteczność, stopień akceptacji i zadowolenia ze spędzania w nich czasu przez mieszkańców wynikają z ogólnie znanych uwarunkowań dotyczących kształtowania przestrzeni społecznych i publicznych, ale w większym stopniu, ze specyficznych warunków klimatycznych.


 

Słowa kluczowe: przestrzenie miejskie, klimat, Spitzbergen
References

 [1] Szczepański M., Przestrzeń, miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, www.socjologiarozwoju.us.edu.pl [dostęp: 18.12.2018]

[2] Paprzyca K., Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich, Monografia 417, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.

[3] Kujawski W. Sposoby zapewnienia mieszkańcom miast komfortu oraz energooszczędności poprzez dostęp do promieni słonecznych, światła naturalnego oraz wymiany powietrza - optymalizacja wzajemnych zależności projektu urbanistycznego i architektonicznego, Problemy Planistyczne - Jesień 2018, Zeszyt 02/2018 Wrocław 26-27 listopada 2018, Wydawnictwo Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU.

[4] Twardowski M., O Spitsbergenie tu mowa. Część I, [w:] ARCH, nr 6 (38), Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Warszawa 2016, str. 31.

[5] http://sj.geoview.info, (dostęp 06.09.2019)

[6] https://longyearbyen-fb.mikromarc.no, (dostęp 06.09.2019)

[7] https://www.lokalstyre.no/kulturhuset.466979.no.html, (do­stęp 06.09.2019)

[8] „Svalbard Kirke”. Visit Svalbard AS. Retrieved November 1, 2016.

[9] “Take a tour of Russia’s new, otherworldly Arctic military base”. Alaska Dispatch Publishing. Retrieved January 11, 2018.

[10] https://www.unis.no/, (dostęp 06.09.2019)

[11] https://pl.tripadvisor.com, (dostęp 06.09.2019)

[12] https://www.spitsbergen-svalbard.com › gruvedalen, (dostęp 06.09.2019)

[13] https://en.visitsvalbard.com/where-to-stay/radisson-blu-polar-hotel-spitsbergen, (dostęp 06.09.2019)

[14] Franta A., Jak kreować ‘nasze miejsca’ – o potrzebie etyki współdziałania synergicznego, [w:] Czasopismo Techniczne, nr 2-A/2010, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, str. 70

[15] Seruga W., Przestrzeń społeczna w nowych berlińskich zespołach mieszkaniowych, [w:] Czasopismo Techniczne, nr 1-A/2013, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, str. 145