Przestrzenie społeczne w zespołach mieszkaniowych

Małgorzata Wijas

Abstrakt

Social spaces in residential complexes

The article describes the types of social spaces in modern multi-family residential complexes and their influence on the development of the forms of living of their residents. Four multi-family residential complexes were analyzed — two residential complexes and an infill building in Kielce, and one complex in Łódź. All presented complexes were erected within the last five years.

Keywords: social space, semi-private space, modern multi-family residential complexes, sustainable architecture and urban design, residential environment

W artykule scharakteryzowano typy przestrzeni społecznych we współczesnych zespołach mieszkaniowych wielorodzinnych oraz ich wpływ na rozwój form życia mieszkańców. Analizie poddano cztery kompleksy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – dwa zespoły zabudowy oraz budynek plombowy w Kielcach oraz jeden kompleks w Łodzi. Wszystkie scharakteryzowane zespoły zostały zrealizowane w przeciągu ostatnich pięciu lat.
 

Słowa kluczowe: przestrzeń społeczna, przestrzeń półprywatna, współczesne wielorodzinne zespoły mieszkaniowe, zrównoważone projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, środowisko mieszkaniowe
References

 [1] Mrozowski J., Jakość przestrzeni społecznych w wybranych zespołach mieszkaniowych, rozprawa doktorska, Kraków 2017, s. 14 - 15.

[2] Seruga W., Przestrzeń społeczna w miejscu zamieszkania, Środowisko mieszkaniowe 10/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 86 – 88.

[3] Seruga W., Zielona przestrzeń społeczna, Środowisko mieszkaniowe 10/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 78 – 84.

[4] Szeszuła W., Przestrzeń społeczna w zespołach zabudowy mieszkanio­wej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.

[5] Szeszuła W., Kryteria oceny rozwiązań przestrzennych zespołów zabu­dowy jednorodzinnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 76 – 84.

[6] Seruga W., Zielona przestrzeń społeczna, Środowisko mieszkaniowe 10/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.