Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych

Sylwia Mochocka

Abstrakt

Renovation of Housing Estates

Large-panel complexes in Poland are very popular among buyers. Their value is particularly affected by communication solutions, access to services, location in relation to the city centre, and in particular the presence of large, well-preserved, though often non-cultivated, green areas. These factors turn out to be important for the buyers, even though the condition of the buildings deviates from modern standards.
On the basis of selected examples of large-panel buildings and complexes, the author discussed measures undertaken to renovate them. She then drew conclusions confirming that the renovation conversions supporting sustainable development are a good direction of action and can work in Polish conditions, where there are opinions against the demolition of large-panel buildings.
To formulate the best possible ways to renovate the Polish housing estates, it is necessary to monitor their condition, in detail and on an ongoing basis, as well as the effects of actions taken so far to upgrade them. Additionally, an important aspect is the analysis of conversions that have been implemented abroad in this area. Such analyses may be helpful in making decisions on the possibilities and advisability of introducing changes, observed in neighbouring countries, to Polish housing estates.

Key words: renovation, large-panel housing estates, sustainable development

Zespoły z wielkiej płyty w Polsce cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kupujących. Na ich wartość szczególny wpływ mają rozwiązania komunikacyjne, dostęp do usług, położenie względem centrum miasta, a w szczególności obecność dużej ilości dobrze zachowanej, choć często nieuporządkowanej zieleni. Te czynniki okazują się być ważnymi dla nabywców, mimo że stan zachowania samych obiektów odbiega od współczesnych norm.
Autorka na podstawie wybranych przykładów obiektów oraz zespołów wielkopłytowych omówiła działania podejmowane w celu ich rehabilitacji. Następnie wyciągnęła wnioski potwierdzające, że przekształcenia rehabilitacyjne wspierające zrównoważony rozwój są dobrym kierunkiem działań, który może sprawdzić się w polskich warunkach, gdzie przeważają głosy przeciw wyburzaniu obiektów z wielkiej płyty.
W celu sformułowania jak najlepszych kierunków rehabilitacji polskich osiedli należy szczegółowo oraz na bieżąco monitorować ich stan, jak i skutki działań do tej pory przeprowadzanych w zakresie ich modernizacji. Dodatkowo ważnym aspektem jest analizowanie przekształceń, które w tym temacie zostały przeprowadzone za granicami naszego. Tego typu analizy mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji, co do możliwości oraz celowości wprowadzania zmian obserwowanych w Państwach sąsiednich do osiedli polskich.
 

Słowa kluczowe: rehabilitacja, osiedla z wielkiej płyty, zrównoważony rozwój
References

 [1] Mochocka S., Rehabilitacja przestrzeni kieleckich osiedli mieszkaniowych z lat 1960-1990 pod kątem współczesnych potrzeb, Rozprawa doktorska pod kierun­kiem prof. dr hab. inż. arch. Wacława Serugi, Kraków 2019

[2] J.M. Chmielewski, Małgorzata Mirecka „Modernizacja osiedli mieszkaniowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007

[3] Gronostajska B. E. Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej: teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970-1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007

[4] Orchowska A. Aspekt urbanistyczny i architektoniczny odnowy zespołów mieszkaniowych II poł. XX wieku, Praca doktorska, Kraków 2002