Dom w mieście – w poszukiwaniu tożsamości współczesnych zespołów mieszkaniowych

Patrycja Haupt,

András Cseh

Abstrakt

House in the city—in search of the identity of contemporary housing complexes

What is the today’s space of a single-family complex in the city? What is the contemporary house in the city like? Based on a comparative analysis of completed housing projects from the first decades of the twenty-first century in Poland and Hungary, the authors have identified characteristics that can be considered essential for building identity of urban space. A discussion of the form and expression of contemporary urban, suburban and peripheral zones, contrasted with areas of rural origin, was used as a background for the study. The subject matter of the study was also presented using student designs prepared as a part of the Architectural and urban design of single-family housing module at CUT. The results of the study indicate that it is possible to oppose the unification of space associated with the excessive growth of peripheral areas and globalisation resulting from the free flow of information – by searching for the value of architecture in local heritage.

Keywords: Single family housing, identity of space, contemporary Polish and Hungarian homes, single family residential architecture design, single family housing in the city structure

Streszczenie

Jaka jest przestrzeń dzisiejszych jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych na terenie miast? Jaki jest współczesny dom w mieście? Na podstawie analizy porównawczej realizacji zabudowy mieszkaniowej pierwszych dekad XXI wieku w Polsce i na Węgrzech wyróżniono cechy, które mogą budować tożsamość przestrzeni miejskiej. Jako tło badań posłużyły rozważania nad charakterem współczesnych terenów miast, strefy śródmiejskiej i peryferyjnej w zestawieniu od obszarów o ruralistycznym rodowodzie. Kierunki poszukiwań ukazano także na podstawie projektów studenckich realizowanych w ramach przedmiotu projektowanie architektoniczno-urbanistyczne jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych, jak również zabudow y jednorodzinnej. Wyniki badań wskazują, iż jest możliwe przeciwstawienie się unifikacji przestrzeni związanej z nadmiernym rozrostem stref peryferyjnych oraz globalizacji wynikającej ze swobody przepływu informacji i poszukiwaniu wartości architektury w lokalnym dziedzictwie.

Słowa kluczowe: jednorodzinne zespoły mieszkaniowe, tożsamość przestrzeni, współczesne polskie i węgierskie domy, projektowanie jednorodzinnej architektury mieszkaniowej, miejsce zabudowy jednorodzinnej w strukturze miasta
References

[1] Balló Zsófia, Dwellings and Housing Market in Hungary, 1990-2015, Procedia Engineering, Volume 161, 2016, Pages 2079-2087,ISSN 1877-7058, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.675.

[2] Dziura M., Człowiek w przestrzeni (ir)realnej, Filozoficznie, jesień 2006, http://www.filozoficznie.pl/3/32_M_Dziura_Czlowiek_w_przestrzeni_(ir)realnej.pdf, dostęp: 29.12.2019 r.

[3] Haupt P., Natural elements of composition in the space of housing complexes, Środowisko Mieszkaniowe – Housing Environment 2018, 24, s. 89-98

[4] Hierse Lin, Nuissl Henning, Beran Fabian & Czarnetzki Felix (2017) Concurring urbanizations? Understanding the simultaneity of sub- and re-urbanization trends with the help of migration figures in Berlin, Regional Studies, Regional Science, 4:1, 189-201, DOI: 10.1080/21681376.2017.1351886

[5] János Kocsis,. (2013). Urban Sprawl around Budapest, Hungary. 10.13140/2.1.4829.2642.

[6] Kapoor A., Sky Mirror. https://www.southbankcentre.co.uk/blog/sky-mirror-blue-2016-anish-kapoor, accessed: 28.04.2020.

[7] Mełges H., Architektoniczna strefa przejściowa między miastem a wsią,(na wybranych przykładach aglomeracji śląsko-krakowskiej, Czasopismo Techniczne, Architektura series b. 1A-/2007, p. 125-131.

[8] Sumlet W., Skala ludzka w architekturze i przestrzeni mieszkaniowej = Human scale in residential settlements, Wojciech Sumlet, Czasopismo Techniczne. Architektura = Technical Transactions. Architecture, 2012, Z. 7-A, s. 151-161.

[9] Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, PWN 1987.

[10] Wieruszewska M., Wieś – miasto. Opozycje, antagonizmy, splątane narracje, „Zeszyty wiejskie”, B.XXII, 2016, p.53-67.

 

Źródła internetowe:

[1] Distribution of the population in Hungary as of 2016, by dwelling type, https://www.statista.com/statistics/536517/distribution-of-the-population-in-hungary-by-dwelling-type/ (dostęp: 8.06.2020 r.)

[2] Distribution of the population in Poland as of 2015, by dwelling type, https://www.statista.com/statistics/536489/distribution-of-the-population-in-poland-by-dwelling-type/ (dostęp: 8.06.2020 r.)

[3] Więcej Polaków mieszka w mieszkaniach czy w domach?, https://www.forbes.pl/wiadomosci/wiecej-polakow-mieszka-w-mieszkaniach-czy-w-domach/qf7q1k7, (dostęp 8.06.2020 r.)

[4] Habitat Worldmap Hungary, https://habitat-worldmap.org/en/pays/europe/hungary/ (dostęp: 8.06.2020 r.)

[5] ArC2 Fabryka Projektowa, http://arc2.com.pl/mikmak-house/ (dostęp: 21.12.2019 r.)

[6] Realizacja domu o prostej bryle. Sztuka Architektury, https://sztuka-architektury.pl/article/13079/realizacja-domu-o-prostej-bryle, (dostęp: 21.12.2019 r.)

[7] Zaskakujący Living-Garden House w Katowicach Projektu Roberta Koniecznego i KWK Promes, Archinea, http://archinea.pl/living-garden-house-w-katowicach-robert-konieczny-kwk-promes/, (dostęp 21.12.2019 r.)

[8] Dom w kopalni. Bryla.pl, http://www.bryla.pl/bryla/56,85301, 9110568,Dom_w_kopalni,,ga.html, dostęp: 21.12.2009 r.

[9] H House, Budapesti Műhely. ArchDaily https://www.archdaily.com/276225/h-house-budapesti-muhely, (dostęp: 28.04.2020.)