Wybrane tendencje w kształtowaniu architektury kwartałów zabudowy mieszkaniowej Europy w pierwszych dekadach XXI wieku

Przemysław Bigaj

Abstrakt

Selected trends shaping the architecture of European residential city blocks in the first decades of the 21st century

The subject of the article is the architecture of contemporary residential blocks from different parts of Europe. The aim of the article is to indicate and describe selected aesthetic trends related to the design of their form. The main topic of the article concerns residential city blocks from the first two decades of the 21st century. The research has allowed indicating clear features that dominate and at the same time define the aesthetic expression and characteristic elements of the architectural idea behind contemporary residential city blocks. The principal research methods are analysis and case studies. The results of the research indicate a variety of spatial and aesthetic assumptions, which aids in discovering and searching for new typological solutions that affect the quality of habitation. The research also serves to formulate the theoretical basis for the design of this type of development, and allows one to forecast further directions for the advancement of the idea of a residential city block in the foreseeable future. The findings focus on revealing certain originality and attractiveness of the form as a common determinant of the prevailing pluralism of creative attitudes in modern architecture.

Keywords: European city block, vertical city block, residential architecture in the 21-st century, intimacy of a city block, multi-family buildings

Streszczenie

Tematem artykułu jest architektura współcześnie realizowanych kwartałów zabudowy mieszkaniowej z różnych części Europy. Celem artykułu jest wskazanie i opisanie wybranych tendencji estetycznych towarzyszących kształtowaniu ich formy. Główny temat artykułu koncentruje się wokół kwartałów zabudowy mieszkaniowej z okresu pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Badania pozwoliły wskazać wyraziste cechy, które dominują i zarazem definiują estetyczny wyraz i charakterystyczne elementy architektonicznej idei dzisiejszego kwartału zabudowy mieszkaniowej. Podstawowymi metodami badawczymi są analizy i studia wybranych przypadków. Wyniki badań wskazują na zróżnicowanie założeń przestrzennych i estetycznych, co pomaga w odkrywaniu i poszukiwaniu nowych typologicznych rozstrzygnięć, wpływających na jakość zamieszkiwania. Badania służą także do formułowania teoretycznych podstaw projektowania tego rodzaju zabudowy, a także pozwalają prognozować dalsze kierunki rozwoju idei kwartału zabudowy mieszkaniowej dla niedalekiej przyszłości. Sformułowane wnioski koncentrują się na ujawnieniu pewnej oryginalności i atrakcyjności formy jako wspólnego wyznacznika występującego wśród panującego pluralizmu postaw twórczych w dzisiejszej architekturze.

Słowa kluczowe: kwartał zabudowy mieszkaniowej Europy, kwartał wertykalny, architektura mieszkaniowa w XXI wieku, kameralność zabudowy kwartałowej, zabudowa wielorodzinna
References

[1] Fernandez Per, A., Mozas, J., 2006, Densidad Density: New Collective Housing,. Vitoria-Gasteiz: a+t ediciones.

[2] Fernandez Per, A., Mozas, J., Arpa, J., 2007, DBook: Density, Data, Diagrams, Dwellings, Vitoria-Gasteiz: a+t Density series

[3] Fernandez Per, A., Mozas, J., Arpa, J., 2009, HoCo: Density Housing Construction & Costs, Vitoria-Gasteiz: a+t Density series.

[4] Głuchowski, M., 2015, Ku współczesnemu kwartałowi architektury mieszkaniowej. Poszukiwanie przestrzeni przyjaznej w architekturze mieszkaniowej, rozprawa doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. D. Kozłowski, Kraków: Wydział Architektury Politechnika Krakowska.

[5] Pallado, J., 2014. Zabudowa wielorodzinna: Podstawy projektowania, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

[6] Pallado, J., 2016, Typologia zabudowy wielorodzinnej: Teoria, dydaktyka, praktyka, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.