Typologia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Polsce w latach 2010-2019

Piotr Trębacz,

Rafał Mazur

Abstrakt

Typology of multi-family residential developments in Poland in 2010-2019

Polish residential architecture of the second decade of the 21st century was shaped based on the experiences of investors and architects related to the consequences of the global financial crisis of 2008. The construction boom before the crisis caused a decrease in competitiveness and at the same time a decrease in architectural quality of the built apartments. The crisis forced all participants in the construction process to rationalize planned investments. Their success began to depend on the functional, construction and aesthetic quality of the constructed apartments.

For the analysis of the typology of housing of the second decade of the 21st century, large investments were taken into account, in which architects were largely freed from individual external factors directly affecting the form of the buildings, such as a narrow construction and characteristic plot planning requirements. Investments forming entire architectural complexes or even urban complexes allowed architects to design residential buildings based on rational design assumptions arising from the market needs related to the functional layout of apartments and resulting from efficient construction technologies.

Keywords: residential architecture of second decade of XXI century, multi-family housing, Polish architecture of XXI century, housing estate

Streszczenie

Polska architektura mieszkaniowa drugiego dziesięciolecia XXI wieku kształtowana była w oparciu o doświadczenia inwestorów i architektów związane z następstwami światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Boom budowlany przed kryzysem spowodował obniżenie konkurencyjności i zarazem spadek jakości architektonicznej budowanych mieszkań. Skutki kryzysu zmusiły wszystkich uczestników procesu budowlanego do wprowadzenia racjonalizacji planowanych inwestycji. Ich powodzenie zaczęło być uzależniane od jakości funkcjonalnej, budowlanej oraz estetycznej realizowanych mieszkań.

Do analizy typologii mieszkań z drugiej dekady XXI wieku zostały wzięte pod uwagę wielkie inwestycje, w których architekci w proce­sie projektowania w dużej mierze uwolnieni zostali od indywidualnych czynników zewnętrznych wpływających bezpośrednio na formę budynków, jak np. wąska działka budowlana i charakterystyczne wymagania planistyczne. Inwestycje tworzące całe zespoły architek­toniczne lub nawet zespoły urbanistyczne pozwoliły architektom na projektowanie budynków mieszkalnych w oparciu o racjonalne założenia projektowe wynikające z potrzeb rynkowych związanych z funkcjonalnym rozkładem mieszkań oraz z potrzeb technologicznych wynikających ze sprawną realizacją budowy.

Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa drugiego dziesięciolecia XXI, zabudowa wielorodzinna, architektura polska XXI, osiedle
References

[1] Brataniec, M., 2017 Zespół MIESZKAJ W MIEŚCIE w Krakowie, Architektura-Murator, 11/2017;

[2] Gyurkovich, J. 2019 Living Space in A City – Selected Problems of Shaping Modern Housing Complexes in Cracow- A Multiple Case Studies: Part 1 – The Case Study of Urban Villas. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9. Dostępny w: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092015 [dostęp: 10.04.2020]

[3] Gyurkovich, J. 2019 Living Space in A City – Selected Problems of Shaping Modern Housing Complexes in Cracow – A Multiple Case Studies: Part 2 – The Case Study of High Density Forms of Multi-Family Residential Buildings. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9. Dostępny w: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092016 [dostęp: 10.04.2020]

[4] Gyurkovich, M., Sotoca, A. 2019 Quality of Social Space in selected contemporary multifamily housing complexes in Poland’s three biggest cities. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9. Dostępny w: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092009 [dostęp: 10.04.2020]

[5] Kobylarczyk, J.,2018 Uwarunkowania środowiskowe w projektowaniu obszarów mieszkaniowych, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej;

[6] Kucharczyk-Brus, B.,2016 Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej – obraz ewolucji idei projektowej, uwarunkowań rozwojowych i sposobów użytkowania na przykładzie Górnego Śląska , Gliwice: Wydawnictwo Politechnika Śląska;

[7] Łącki, S., Malicka, W., Malicki, Z. 1961 Budownictwo mieszkaniowe, Warszawa : Wydawnictwo Arkady;

[8] Pallado, J. 2007 Architektura wielorodzinnych domów dostępnych, Katowice: Wydawnictwo Śląsk;

[9] Świerzawski, J. 2019 Przemiana W: B. Stelmach, L. Andrzejewska-Batko red. Tożsamość. 100 lat architektury polskiej, Warszawa: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki;

[10] Tulkowska-Słyk, K. 2019 Nowoczesne mieszkanie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;

[11] Twardoch, A. 2019 System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkalnego, Warszawa: Bęc Zmiana.