Analiza możliwości wykorzystania poszerzonej rzeczywistości do prezentacji projektów studenckich na przykładzie projektów z pierwszego roku

Wojciech Sumlet

Abstrakt

Analysis of the application potential of augmented reality to present student projects on the example of first-year student assignments

This paper discusses the experiences of the Housing Environment Amendment Laboratory of the CUT FA in the area of generating visualisations in an augmented reality (AR) environment, based on module assignments prepared by students. The objective of the study was to verify the quality of the application of the tool for the purposes of evaluating student projects. As a part of the study, AR visualisations of five selected student projects were developed and compared with the original project sheets prepared by students. As a result, the author obtained material for discussion on the potential of the technology and the conditions of its use in education.

Keywords: augmented reality, architecture education, designing education

Streszczenie
Niniejszy artykuł omawia doświadczenia Laboratorium Przekształceń Środowiska Mieszkaniowego WA PK w obszarze generowania wizualizacji w środowisku poszerzonej rzeczywistości (AR) w oparciu o projekty kursowe przygotowywane przez studentów. Celem badania było sprawdzenie jakości rozwiązań technologicznych rozwijanych przez Laboratorium, oraz sprawdzenie możliwości wykorzystania rozwijanego narzędzia na cele ewaluacji projektów studenckich. W badaniu opracowaniu wizualizacje AR dla pięciu wytypowanych projektów studenckich, oraz zestawiono je z oryginalnymi planszami studentów. W rezultacie otrzymano materiał do rozważań na temat potencjału technologii i warunków korzystania z niej w ramach działalności edukacyjnej.

Słowa kluczowe: rozszerzona rzeczywistość, edukacja architektoniczna, edukacja w projektowaniu
References

[1] Sumlet, W., Dydak M., 2018, Technologia AR w urbanistyce i architekturze – omówienie metod i potencjału dla prezentacji koncepcji architektonicznej w środowisku rozszerzonej rzeczywistości, Środowisko Mieszkaniowe, 25, s. 49-59

[2] Huang W., Sun M., Li S., 2016, A 3D GIS-based interactive registration mechanism for outdoor augmented reality system, Expert Systems With Applications, 55, s. 48-58

[3] Gajewski P., 2001, Zapisy myśli o przestrzeni, Kraków, wyd. Politechniki Krakowskiej

[4] Seruga W., 2015, Szkoła nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Kompozycja przestrzenna jednorodzinnych domów wolnostojących, Środowisko Mieszkaniowe, 15, s. 186-229

[5] Ciepłucha W., 2017, Rola cyfrowych narzędzi w projektowaniu architektury, Środowisko Mieszkaniowe, 19, s. 63-73

[6] Broniewicz P., 2017, Rola aplikacji mobilnych w kształtowaniu współczesnego miasta, Środowisko Mieszkaniowe, 19, s. 105-114

[7] Jagiełło-Kowalczyk M., 2017, Zintegrowane projektowanie zrównoważone, Środowisko Mieszkaniowe, 19, s. 180-191

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

[8] https://www.canterbury.ac.nz/hitlab/research/ (dostęp 10.06.2020)

[9] https://www.hw.ac.uk/news/articles/2015/augmented-reality-urban-planning-app-in.htm (dostęp 10.06.2020)