Smart city – korzyści i zagrożenia

Maja Antonina Zastawnik-Perkosz

Abstrakt

Smart city – benefits and threats

In recent years, the concept of “Smart City” has become visibly popular, setting the direction for the development of 21st century cities. However, is a completely uncritical approach to such a complex issue justified? Where do the competences of architects, urban planners, IT specialists and controlling governmental powers meet in such an “intelligent city”?

This article presents important issues of data acquisition, system monitoring as well as security and privacy issues both by presenting and analyzing examples of already existing solutions from all around the world, but also giving some attention to the slowly rising number of “Smart city” initiatives in Krakow.

Keywords: Smart city, intelligent city, technology in the city, privacy, public space

Streszczenie

W ostatnich latach pojęcie „Smart City” stało się zauważalnie popularne, wyznaczając kierunek rozwoju miast XXI wieku. Czy jednak bezkrytyczne podejście do tak złożonego zagadnienia jest uzasadnione? Jak wygląda miejsce styku kompetencji architekta, urbanisty, informatyka oraz kontrolujących organów rządowych w „mieście inteligentnym”?

W artykule przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące pozyskiwania danych, monitorowania systemu a także problemów bezpieczeństwa i prywatności. Zaprezentowano i przeanalizowano przykłady istniejących już na świecie rozwiązań, jak i zwrócono uwagę na istniejące w tym momencie w Krakowie zalążki technologii z pod znaku „Smart City”.

Słowa kluczowe: Smart city, miasto inteligentne, technologia w mieście, prywatność, przestrzeń publiczna
References

[1] Alliance for Telecommunications Industry Solutions, 2018 „Smart Cities. Data Sharing Framework”.

[2] Aoun, C., 2013, “Smart City Cornerstone: Urban Efficiency” Schneider.

[3] Azkuna I. (red.), 2012, “Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities”, Bilbao, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG.

[4] Chen, C., Wang, Z., Guo, B., 2016, “The Road to the Chinese Smart City: Progress, Challenges, and Future Directions”. IT Professional, 18(1).

[5] Kitchin, R., 2014, “The real-time city? Big data and smart urbanism”, GeoJournal 79.

[6] Żyła, M., 2016, “Język I rzeczywistość architektury”, Warszawa, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:

[1] Portal informacyjny miasta Boston: https://www.boston.gov/departments/innovation-and-technology/apps (odsłona z dnia 09.01.2020)

[2] Portal laboratorium medialnego MIT: https://www.media.mit.edu/groups/smart-cities/overview/ (odsłona z dnia 09.12.2019)

[3] Portal informacyjny Medium: https://medium.com/@adremsoftware/monitoring-and-managing-the-smart-cities-of-the-future-8b00cc81d1b6 (odsłona z dnia 08.12.2019)

[4] Portal informacyjny Medium: https://medium.com/swlh/the-rise-of-smart-cities-will-it-do-more-harm-than-good-e142346563ba (odsłona z dnia 11.01.2020)

[5] Portal oprogramowania Windmill: https://www.windmill.co.uk/smart-city-sensors.html (odsłona z dnia 13.01.2020)