Badanie wielkości wnętrz urbanistycznych w środowisku mieszkaniowym przez pryzmat preferencji człowieka na przykładzie wnętrza podłużnego

Wojciech Sumlet,

Maciej Pitek

Abstrakt

Artykuł opisuje rezultaty badań interdyscyplinarnych przeprowadzonych w latach 2018-2019 przez zespół WA PK we współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii środowiskowej. Celem badań było rozeznanie wartości granicznych wymiarów wybranego modelu wnętrza urbanistycznego w środowisku zabudowy wielorodzinnej pod kątem preferencji statystycznych użytkowników. Zastosowano metodę eksperymentu badawczego, w ramach którego opracowano serię 18 wirtualnych wnętrz urbanistycznych, które były obserwowane i oceniane przez respondentów na uprzednio przygotowanym kwestionariuszu dyferencjału semantycznego. Obserwacja była dokonywana w środowisku VR dla zachowania maksymalnej kontroli parametrów środowiska badawczego. 


Study of the Size of Urban Interiors in the Housing Environment from the Perspective of Human Preferences, Based on the Example of an Elongated Interior

This paper presents the results of an interdisciplinary study conducted in 2018–2019 by a team of researchers from the CUT FA in collaboration with specialists in environmental psychology. The aim of the research was to discern the boundary values of the dimensions of a selected urban interior model in a multifamily housing environment in terms of the statistical user preferences. A research experiment was used in which a series of 18 virtual urban interiors were developed, which were observed and evaluated by respondents, who were administered a pre-prepared semantic differential questionnaire. The observation was performed in a VR environment for maximum research environment parameter control.

Słowa kluczowe: Skala w zabudowie mieszkaniowej, wysokość zabudowy mieszkaniowej, technologia VR, scale in housing development, height of housing development, VR
References

Ashihara Y., 1981. Exterior Design in Architecture, wyd. II: Van No­strand Reinhold Company.

Blumenfeld H., 1953. Scale in Civic Design, The Town Planning Re­view, vol. XXIV, No 4, University Press, Londyn, 35–46.

Czyński M., 2007. Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań, wyd. Politechniki Szczecińskiej.

Czyński M., 2008. Architektura, stres i potrzeba bezpieczństwa, Przestrzeń i FORMA, nr 10/2008, Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskie­go Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Gascon, M., Zijlema, W., Vert, C., White, M. P., Nieuwenhuijsen, M. J., 2017. Outdoor blue spaces, human health and well-being: A systema­tic review of quantitative studies. International Journal of Hygiene and Environmental Health, Vol. 220, Issue 8, 1207-1221.

George, D., & Mallery, P., 2016. IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and reference, New York Routledge.

Hesselgren S., 1975. Man’s Perception of Man-made Environment, Studentlitteratur ab, Lund.

Kantarek A., 2013. O orientacji w przestrzeni miasta, Wyd. Politech­niki Krakowskiej.

Lenartowicz J.K., 1979. O przestrzeni w architekturze, Politechnika Krakowska, praca doktorska niepublikowana.

Lenartowicz J.K., 1992. O Psychologii Architektury; Próba inwentary­zacji badań, zakres przedmiotowy i wpływ na architekturę, wyd. Politech­niki Krakowskiej.

Lenartowicz J.K., 2010. Słownik psychologii architektury, wyd. Poli­techniki Krakowskiej.

Niezabitowska E.D, 2014. Metody i techniki badawcze w architek­turze, wyd. Politechniki Śląskiej.

Niezabitowski A., 1979. O budowie przestrzennej dzieła architekto­nicznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - s. Budownictwo, Z. 49.

Prak N.L., 1977. The Visual Perception of the Built Environ­ment, Delft University Press.

Proshansky H.M., Ittelson W.H., Rivlin L.G., 1970. Environ­mental Psychology - man and his physical setting, Holt Rinehart and Winston.

Ritchie H., Roser M., 2018. Urbanization, Our World In Data. Dostępny w: https://ourworldindata.org/urbanization/  [dostęp 13.03.2023].

Rybicki S.M., Schneider-Skalska G., Stochel-Cyunel J., 2022. Bio-Morpheme as innovative design concept for “Bio City” urban structure in the context of water-saving and human health, Journal of Cleaner Production, Vol. 369, 1-13.

16.Schneider-Skalska G., 2004. Kształtowanie zdrowego śro­dowiska mieszkaniowego – wybrane zagadnienia, Wyd. Politech­niki Krakowskiej.

Schneider-Skalska G., 2012. Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne - Oszczędne - Piękne, Wyd. Politechniki Krakowskiej.

Sumlet W., 2018. Skala ludzka wnętrza urbanistycznego w wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych, Politechnika Kra­kowska, praca doktorska niepublikowana.

Svensson M.K., 2004. Sky view factor analysis – implications for urban air temperature differences, Meteorological Applications 11, Department of Earth Sciences, Goeteborg University, Goete­borg, 201–211.

Wejchert K., 1984. Elementy kompozycji urbanistycznej, wyd. Arkady.

Zielonko-Jung K., 2013. Kształtowanie przestrzenne architek­tury ekologicznej w strukturze miasta, Oficyna Wydawnicza Poli­techniki Warszawskiej.