Dla autorów

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE

Zasady przyjmowania artykułów do druku

Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” jest wydawnictwem o charakterze naukowym. Artykuły skierowane do redakcji i podlegające recenzji muszą mieć charakter naukowy, tzn. prezentować oryginalne wyniki badań naukowych autora lub zespołu autorskiego wraz z przypisami oraz bibliografią.

Tematyka poszczególnych wydań czasopisma ogłaszana jest raz w roku na stronie internetowej wydawnictwa w zakładce Oferta Wydawnicza. W ofercie opisany jest tytuł wiodący numerów na kolejny rok oraz zagadnienia tematyczne, do których powinni się odnosić autorzy.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Ofercie Wydawniczej określa się terminy na przesyłanie abstraktów proponowanych artykułów. Autorzy, którzy chcą opublikować artykuł w czasopiśmie „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” są zobowiązani dotrzymywać terminów określonych na przesłanie abstraktu. Po otrzymaniu od Redakcji informacji o zaakceptowaniu abstraktu, autor jest zobowiązany dotrzymać terminu nadesłania pełnego tekstu artykułu wraz z tłumaczeniem zgodnie z wymogami wydawniczymi określonymi w Szablonie Wydawniczym dostępnym na stronie czasopisma.

Artykuły, które przejdą pozytywnie procedurę recenzowania oraz spełniają wymogi techniczne kierowane są do druku. Autorzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za publikację, określonej każdorazowo w Ofercie Wydawniczej na dany rok oraz do podpisania oświadczenia autorskiego dostępnego na stronie czasopisma. W przypadku niedotrzymania ww. wymogów Redakcja może odmówić publikacji artykułu.

Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują egzemplarz drukowany czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment. Tekst jest również publikowany w formacie pdf w elektronicznym wydaniu czasopisma na stronie www:

http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/

 

Wszyscy autorzy, którzy chcą publikować w czasopiśmie „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment musza spełniać kryteria autorstwa. Redakcja będzie przeciwdziałała wykrytym przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”

Zapora „ghostwriting”

Redakcja przestrzega jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania poszczególnych publikacji ( wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp. ), co jest przejawem etycznej postawy pracownika naukowego i dobrych obyczajów w nauce.

Przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”

„Ghostwriting” występuje w przypadku, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach od redakcji.

„Guest autorship” występuje w przypadku, gdy udział autora publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

 

Aby zapobiec przypadkom „ghostwritng”, „guest authorship” redakcja czasopisma postanowiła wdrożyć poniższe wymagania:

·      Wymagamy od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wymagane jest podanie dla wszystkich autorów: afiliacji, kontrybucji ( tzn. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystywanych w publikacji ). Całą odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł.

·      Redakcja przestrzega zasady, że „ghostwriting”, „guest autorship” jest przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów ( np. instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. ).

·      Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki naukowej.

·      Redakcja powinna być poinformowana o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie instytucji naukowo – badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Redakcja w przypadku podejrzenia o plagiat, podejrzenia o sfabrykowanie danych, podejrzenia o występowaniu „ghostwriting” lub „guest authorship” lub innych nadużyciach dotyczących treści lub autorów artykułów będzie stosowała procedury opracowane przez COPE (Committee on Publication Ethics) i stosowane w spornych kwestiach wydawniczych.

Opis procedur dostępny jest na stronie COPE:

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

 

Adres Redakcji:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
Politechnika Krakowska

ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków

tel: (48-12) 628-24-33
fax: (48-12) 628-20-22

e-mail: a-32@pk.edu.pl

housingenvironment@pk.edu.pl