Warunki publikacji artykułu

W 2023 r. redakcja planuje wydanie kolejnych numerów czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, dla których przewidziano dwa tematy wiodące: Przestrzeń dla integracji. Natura, dziedzictwo, człowiek oraz cieszący się wielkim zainteresowaniem wśród Autorów temat Współczesna architektura mieszkaniowa w przestrzeni miasta.

Redakcja, zgodnie z celami i misją czasopisma spodziewa się od Państwa interdyscyplinarnego podejścia do współczesnych trendów w kształtowaniu przestrzeni miejskich z udziałem atrakcyjnie ukształtowanej architektury mieszkaniowej powiązanej z otoczeniem. Funkcjonujące w środowisku mieszkaniowym przestrzenie publiczne i społeczne zyskały teraz bardzo na znaczeniu w obliczu izolacji społecznej, która dotknęła społeczeństwo w wyniku pandemii Covid-19. Kontekst przyrodniczy i kulturowy odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu tych przestrzeni. Redakcja stoi na stanowisku, że naukowe podejście do tych zagadnień jest bardzo potrzebne dla rozwoju środowiska mieszkaniowego wysokiej jakości.

Redakcja oczekuje od Państwa materiałów związanych z tematyką środowiska mieszkaniowego, oryginalnych, wysokiej jakości, z uwzględnieniem m.in. własnej działalności naukowej stanowiącej podsumowanie badań, bądź twórczości projektowej. Zgłoszenia pełnych tekstów artykułów  wg wymagań redakcyjnych przyjmujemy do 28.02.2023 r., po weryfikacji przesłanego tematu tekstu i ewentualnych uwagach Redakcja przesyła artykuły do recenzji.

Nadesłane artykuły będą weryfikowane przez Redakcję pod kątem:

- zgodności z tematyką czasopisma i tematem wiodącym,

- strukturą artykułu naukowego (CEL, ZAKRES, METODA BADAŃ),

- formatem cytowań i bibliografii w stylu HARVARD.

 

 

WARUNKI PUBLIKACJI ARTYKUŁU

Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” jest wydawnictwem naukowym. Artykuły skierowane do redakcji i podlegające recenzji muszą prezentować oryginalne wyniki badań naukowych autora lub zespołu autorskiego wraz z przypisami oraz bibliografią.

Teksty artykułów musza mieć charakter i strukturę odpowiadającą wymaganiom tekstu naukowego z odpowiednią ilością załączonych pozycji bibliograficznych (min. 20 pozycji).

Teksty artykułów musza mieć MINIMUM. 15 tys. znaków (bez spacji) w języku polskim oraz odpowiadające mu tłumaczenie na język angielski.

Redakcja publikuje pełne teksty w języku polskim i angielskim (teksty autorów zagranicznych mogą być tylko w języku angielskim) dostarczone przez autora według wymogów technicznych określonych w załączniku opublikowanym na stronie internetowej czasopisma: Szablon wydawniczy

Autor/autorzy zobowiązani są podpisać oświadczenie autorskie, które jest dostępne w załącznikach na stronie internetowej czasopisma w zakładce redakcyjnej.

Obecnie redakcja przyjmuje materiały od autorów do kolejnych numerów w 2023. Koszt opublikowania artykułu wraz z ilustracjami wynosi: 1950,00 PLN netto (+23% VAT)

Redakcja wystawia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona na osobę/instytucję wpłacającą.

Zgłoszenia tekstów do kolejnych numerów czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment będą się odbywać poprzez rejestrację na stronie czasopisma i przesłanie abstraktu w systemie OJS: https://cloud-housingenvironment.lotier.pl/

 

Autor zgłaszający tekst do czasopisma zobowiązany jest do:

przesłania pełnego tekstu artykułu w języku polskim i angielskim z zaznaczeniem tematu wiodącego na rok 2023 po zalogowaniu się w systemie na stronie czasopisma, wypełnionego wg wymogów redakcji zamieszczonego na stronie w części dla autorów w zakładce Redakcja (w przypadku problemów z obsługą systemu OJS proszę zgłoszenia kierować na e-mail korespondencyjny Redakcji e-mail: housingenvironment@pk.edu.pl,)

Redakcja przyjmuje tylko pełne teksty artykułów w języku polskim i angielskim (lub w przypadku obcokrajowców tylko w języku angielskim) zgłoszone wg formularza znajdującego się na stronie.

uiszczenia opłaty za publikację w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez Redakcję ( po recenzji artykułu i ewentualnych korektach). Wpłaty należy dokonać na konto:

09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Alior Bank SA oddział w Krakowie, ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków
z dopiskiem: Wydawnictwo Housing Environment
 

Tylko teksty opracowane zgodnie z szablonem wydawniczym wymaganym przez redakcję zostaną przesłane do recenzji.

W ramach opłaty publikacyjnej redakcja zapewnia autorowi: publikację artykułu po pozytywnej recenzji w czasopiśmie drukowanym, nadanie publikacji identyfikatora DOI, zamieszczenie numeru ORCID, egzemplarz autorski czasopisma, publikację artykułu w cyfrowym wydaniu czasopisma naukowego oraz zamieszczenie artykułu we współpracujących z czasopismem bazach danych w celu popularyzacji Państwa dorobku naukowego.

Procedura recenzowania

Każdy artykuł jest recenzowany w systemie double-blind peer review przez niezależnych recenzentów.

W przypadku tekstów nadesłanych z zagranicy, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji innej niż narodowość autora pracy.

Recenzja artykułu ma formę pisemną z jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji i formularz recenzji jest podany na stronie Procedura recenzowania,

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji są ujawniane raz w roku do publicznej wiadomości. Lista recenzentów współpracujących dla poszczególnych wydań „Środowiska Mieszkaniowego” publikowana jest na stronie internetowej czasopisma: Lista recenzentów.

Serdecznie zapraszamy środowisko naukowe, a także architektów i urbanistów oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno – architektonicznym do publikacji na łamach czasopisma naukowego „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment”. Wszelkich dodatkowych informacji udziela redakcja czasopisma telefonicznie lub e-mailem. 

 

Zasady przyjmowania artykułów do druku

Wszyscy autorzy, którzy chcą publikować w czasopiśmie „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment musza spełniać kryteria autorstwa. Redakcja będzie przeciwdziałała wykrytym przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”

Zapora „ghostwriting”

Redakcja przestrzega jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania poszczególnych publikacji ( wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp. ), co jest przejawem etycznej postawy pracownika naukowego i dobrych obyczajów w nauce.

 

Przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”

„Ghostwriting” występuje w przypadku, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach od redakcji.

„Guest autorship” występuje w przypadku, gdy udział autora publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

Aby zapobiec przypadkom „ghostwritng”, „guest authorship” redakcja czasopisma postanowiła wdrożyć poniższe wymagania:

· Wymagamy od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wymagane jest podanie dla wszystkich autorów: afiliacji, kontrybucji ( tzn. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystywanych w publikacji ). Całą odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł.

· Redakcja przestrzega zasady, że „ghostwriting”, „guest autorship” jest przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów ( np. instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. ).

· Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki naukowej.

· Redakcja powinna być poinformowana o źródłach finansowania publikacji oraz wkładzie instytucji naukowo – badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Redakcja w przypadku podejrzenia o plagiat, podejrzenia o sfabrykowanie danych, podejrzenia o występowaniu „ghostwriting” lub „guest authorship” lub innych nadużyciach dotyczących treści lub autorów artykułów będzie stosowała procedury opracowane przez COPE (Committee on Publication Ethics) i stosowane w spornych kwestiach wydawniczych.

Opis procedur dostępny jest na stronie COPE: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf.

 

Adres Redakcji:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
Politechnika Krakowska
ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel: (48-12) 628-24-33
fax: (48-12) 628-20-22
e-mail: housingenvironment@pk.edu.pl