Procedura recenzowania

Zasady przeprowadzania procedury recenzji

Czasopismo „Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment” jest wydawnictwem o charakterze naukowym. Artykuły skierowane do redakcji i podlegające recenzji muszą mieć charakter naukowy, tzn. prezentować oryginalne wyniki badań naukowych autora lub zespołu autorskiego wraz z przypisami oraz bibliografią.

Procedura recenzowania

· Każdy artykuł jest recenzowany przez niezależnych recenzentów spoza jednostki.

· W przypadku tekstów nadesłanych w języku obcym, recenzent będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

· Recenzja artykułu ma formę pisemną z jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia. Formularz recenzji artykułu udostępniony jest na stronie internetowej czasopisma lub dostępny w redakcji czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment

· Zasady przeprowadzania procedury recenzji są opisane na stronie internetowej czasopisma lub dostępne w redakcji czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment

· Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji są ujawniane raz w roku do publicznej wiadomości. Lista recenzentów współpracujących dla poszczególnego wydania „Środowiska Mieszkaniowego” drukowana jest w stopce redakcyjnej.

Autor przesyłający publikację do czasopisma jest informowany o akceptacji tematu artykułu oraz o przesłaniu artykułu do recenzenta. Każda recenzja jest zakończona wnioskiem recenzenta o dopuszczeniu, dopuszczeniu po korekcie lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji. Redakcja po otrzymaniu recenzji w wyznaczonym terminie kontaktuje się z autorem w celu uwzględnienia ewentualnych uwag recenzenta w tekście publikacji. Autor artykułu jest zobowiązany w określonym przez Redakcję terminie dokonać korekty tekstu, a następnie przesłać go do Redakcji. Niedotrzymanie terminu przez autora może skutkować brakiem opublikowania artykułu w czasopiśmie Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment.

Obowiązki recenzenta

· Recenzent informuje Redakcję o wykrytych nadużyciach w treści recenzowanej publikacji.

· Recenzent informuje Redakcję wystąpieniu konfliktu interesów z autorami poszczególnych publikacji. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów artykuł kierowany jest do innego recenzenta.

· Recenzent nie wykorzystuje tekstów powierzonych mu do oceny.

· Recenzent nie kontaktuje się z autorami artykułów bez zgody redakcji.

· Recenzent dokonuje oceny powierzonego mu tekstu w sposób obiektywny.

Recenzent w przypadku podejrzenia o plagiat, podejrzenia o sfabrykowanie danych, podejrzenia o występowaniu „ghostwriting” lub „guest authorship” lub innych nadużyciach dotyczących treści lub autorów artykułów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Redakcję. Redakcja w każdym z ww przypadków będzie stosowała procedury opracowane przez COPE (Committee on Publication Ethics) i stosowane w spornych kwestiach wydawniczych.

Opis procedur dostępny jest na stronie COPE:

COPE Council. Polish: all flowcharts. Version 1. 2006 https://doi.org/10.24318/cope.2019.2.36.

 

Przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”

„Ghostwriting” występuje w przypadku, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach od redakcji.

„Guest autorship” występuje w przypadku, gdy udział autora publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

 

Adres Redakcji:
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
Politechnika Krakowska
ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków
tel: (48-12) 628-24-33
fax: (48-12) 628-20-22
e-mail: housingenvironment@pk.edu.pl