The role of a manager in shaping behavioural cultural competitive advantage of the enterprises

Michał A. Leśniewski

Abstrakt
Competitiveness is of indisputable importance in the development of the enterprise (organization) in the market economy. It is a source of competitive advantage, which is the result of the activity of an economic operator on the market. The aim of this article is to present the essence and structure of the concept of Managerial Behavioural Cultural Competitive Advantage of Enterprises. It emerged on the basis of the method of interpretation and scientific reflection of the author based on the study of literature.
The following theses were formulated there: (i) structure and functioning of Managerial Behavioural Cultural Competitive Advantage of Enterprises are based on the determinants (conditioning factors) and component factors of competitiveness and (ii) the model of Managerial Behavioural Cultural Competitive Advantage of Enterprises is of bi-directional nature, which is internal-external and external-internal.
Słowa kluczowe: Managerial Behavioural Cultural Competitive Advantage of Enterprises, quality manager, competitiveness factors, competitiveness, attributes of a manager
References

Budzanowska-Drzewiecka, M. (2011). Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie przez młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomicz-
ne Problemy Usług
, (72, Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian), 443–455.

Bugdol, M. (2010). Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych. Współczesne Zarządzanie, (2), 11–25.

Busch, J.S., & Hantusch, N. (2000). I don’t trust you, but why don’t you trust me? Dispute Resolution Journal55(3), 56–65.

Cameron, K.S., & Whetten, D.A. (1983). Models of the organizational life cycle: Applications to higher education. Review of Higher Education, 6(4), 269–299.

Drabarek, A. (1999). O poznawaniu dobra moralnego: różne rozumienie intuicji w etyce polskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Drucker, P.F. (1994). Menedżer skuteczny. Kraków: Nowoczesność.

Gill, A.S. (2008). The role of trust in employee-manager relationship. International Journal of Contemporary Hospitality Management20(1), 98–103.

Griffin, R.W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarmołowicz, W. (2001). Wynagrodzenia menedżerów w warunkach zmian systemowych. In W. Jarmołowicz (ed.), Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, pp. 128–144.

Jedynak, P. (ed.) (2010). Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jędrzejczyk, W. (2013). Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Toruń: Dom Organizatora.

Katz, R.L. (1955). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review, 33(1), 33–42.

Katz, R.L. (1974). The skills of an effective administrator. Harvard Business Review, 52(5), 90–102.

Kociatkiewicz, J., & Kostera, M. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu. Problemy Zarządzania, 4, 9–19.

Koźmiński, A., & Piotrowski, W. (eds.) (1996). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Koźmiński, A, & Piotrowski, W. (eds.) (2006). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubik, K. (2005). Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości. Toruń: Dom Organizatora.

Kuc, B.R. (2004). Od zarządzania do przywództwa. Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.

Leśniewski, M.A. (2015a). Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Leśniewski, M.A. (2015b). Management of competitiveness in the aspect of soft competitiveness of companies. Journal on Law, Economy and Management, 5(1), 62–65.

Levy-Leboyer, C. (1997). Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń. Warszawa: Poltext.

Lipińska, A. (2015). Knowledge management in a virtual organization. Jagiellonian Journal of Management, 1(1), 65–76.

Listwan, T. (1995). Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław: Kadry.

Matzler, K., & Renzl, B. (2006). The relationship between interpersonal trust, employee satisfaction, and employee loyalty. Total Quality Management & Business Excellence, 17(10), 1261–1271.

Maxwell, J.C. (1995). Tworzyć liderów. Warszawa: Medium.

Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review20(3), 709–734.

Morgan, G. (2005). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nosal, C. (1997). Psychologia decyzji kadrowych. Kraków: Profesjonalna Szkoła Biznesu.

Penc, J. (2000). Menedżer w uczącej się organizacji. Łódź: Menadżer.

Pietrusiński, Z. (1994). Znakomici szefowie i podwładni. Warszawa: Prywatne Policealne Stu-
dium Handlowe.

Pillutla, M.M. (2005). Trust. InBlackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior. Wiley-Blackwell.

Piotr, W., & Paszke, H. (1995). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy menedżera. In W. Jarmołowicz (ed.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Poznań: Akademia Ekonomiczna, pp. 51–63.

Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie procesy metody. Warszawa: PWE.

Rakowska, A., & Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Romanowska, M. (2001). Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. In
R. Borowiecki (ed.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin, pp. 302–313.

Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all. A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23(3), 393–404.

Stoner, J., Freeman, R., & Gilbert, D. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE.

Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.

Sztompka, P. (2007). Zaufanie fundamentem społeczeństwa. Kraków: Znak.

Szulc, M., & Majewski, T. (2002). Rozwój kompetencji kierowniczych. Pomiar motywacji studentów i absolwentów AON do rozwoju kompetencji kierowniczych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Szwajca, D. (2010). Zasoby związane z wiedzą – kapitał intelektualny. In W. Caputa, D. Szwaj-ca (eds.), Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Warszawa: CeDeWu, pp. 91–113.

Thierry, D., Monod, N., & Sauret, Ch. (1994). Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian. Warszawa: Poltext.

Tyńska, M. (2010). Kompetencje menedżerskie jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. In F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska (eds.), Człowiek – praca – organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze. Częstochowa: Politechnika Częstochowska, pp. 486–498.

Wachowiak, P. (2001). Profesjonalny menedżer, Warszawa: Difin.

Zbyt, M. (1993). Istota decyzji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Żukowski, P. (1989). Kierowanie przedsiębiorstwem przemysłowym przy produkcji seryjnej. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żukowski, P. (2006). Podstawy nauk o zarządzaniu. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.