Behavioural-humanistic model of soft competitiveness of enterprises

Michał A. Leśniewski

Abstrakt

One of the fundamental problems faced by companies in the market economy is competitiveness. It can be shaped in various ways in order to achieve the desired goals. Soft competitiveness is one of such ways of shaping competitiveness and it originates from human resources, i.e. employees who contribute to the development of an organisation (enterprise). This article presents a behavioural-humanistic model of soft competitiveness of enterprises. The following assumptions have been made:
 Employees (human resources)are the source of soft competitiveness (thesis 1) and soft competitiveness is of a behavioural-humanistic nature (thesis 2). The theses presented have been interpreted with the use of the literature of the subject.

Słowa kluczowe: behavioural-humanistic model of soft competitiveness of enterprises, behaviourism, humanism, soft competitiveness
References

Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bailom, F., Matzler, K., & Tschemernja, D. (2009). Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa? Warszawa: Wolters Kluwer.

Bieńkowski, W. (2000). Konkurencyjność gospodarki polskiej przededniu wejścia do Unii Europejskiej: Czy rząd może być bardziej aktywny? In E. Latoszek (ed.), Unia Europej-
ska wobec procesów integracyjnych. Wyzwania dla Polski
. Conference proceedings. Warszawa: WSHiFM.

Budzanowska-Drzewiecka, M., Marcinkowski, A., & Motyl-Adamczyk, A. (2016). Różnice kulturowe komunikacji biznesowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cox, R. (2006). Posłowie. Bogaty plon Abrahama Maslowa. In A. Maslow, Motywacja osobowość (trans. J. Radzicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 367–369.

Gorynia, M. (ed.) (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Akademia Ekonomiczna.

Gorynia, M. (2009). Teoretyczne aspekty konkurencyjności. In M. Gorynia, E. Łaźniewska (eds.), Kompendium wiedzy konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 48–66.

Hall, C.S., & Lindzey, G. (2001). Teorie osobowości (trans. J. Kowalczewska, J. Radzicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jedynak, P. (ed.). (2010). Wiedza współczesnych organizacji. Wybrane problemy zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kusz, D., Kusz, B., & Sobolewski, M. (2009). Działalność inwestycyjna małych średnich przedsiębiorstw warunkach zmian otoczenia. In S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.), Zarządzanie organizacjami warunkach konkurencyjnej gospodarki. Łódź: Politechnika Łódzka, pp. 356–365.

Lubiński, M. (1995). Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 6, 10–15.

Leśniewski, M.A. (2014). Konkurencyjność zasobowa przedsiębiorstw. Ekonomika Organizacja Przedsiębiorstwa, (4), 57–68.

Leśniewski, M.A. (2015). Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.

Leśniewski, M.A. (2016). Świadomość ekorozwojowa konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw. Edukacja Ekonomistów Menedżerów2(40), 151–164.

Leśniewski, M.A. (2016a). The role of manager in shaping behavioural cultural competitive advantage of the enterprises. Jagiellonian Journal of Management2(2), 115–134.

Łukomski, J. (2000). Próba zbudowania chrześcijańskiej etyki środowiska naturalnego. Kielce: Jedność.

Maslow, A.H. (2006). Motywacja osobowość (trans. J. Radzicki). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matusewicz, C. (2006). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Wizja Press & IT.

McGee, R., & Rennie, A. (2012). Budowanie zaangażowania pracowników. Zestaw narzędzi. Warszawa: Wolters Kluwer.

Miner, J.B. (2015). Organizational Behavior 1. Essential Theories of Motivation and Leadership. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Oczkowska, R. (2014). Rozwój zasobów ludzkich – istota, instrumenty, podmioty. In R. Ocz-kowska, U. Bukowska (eds.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji. Warszawa: Difin,
pp. 11–30.

Raiden, A.B., Dainty, A.R., & Neale, R.H. (2007). Balancing employee needs, project requirements and organizational priorities in team deployment. Construction Management and Economics24(8), 883–895.

Rogers, C. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe (trans. A. Dodziuk,
E. Knoll). Wrocław: Thesaurus-Press.

Rolad-Lévy, Ch. (2004). jaki sposób nabywa się pojęcia wartości ekonomiczne. In T. Tyszka (ed.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
pp. 284–286.

Stachowski, R. (2000). Historia psychologii: Od Wundta do czasów najnowszych. In J. Strelau (ed.), Psychologia (vol. 1). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp. 40–45.

Stankiewicz, M.J. (ed.) (2006). Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora.

Suchowierska, M. (2008). Stosowana analiza zachowań – wykorzystanie technik behawioralnych do rozwiązywania problemów społecznych. In P. Bąbel, P. Ostaszewski (eds.), Współczesna psychologia behawioralna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 239–260.

Świtalski, W. (2005). Innowacje konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Taormina, R.J. (2009). Organizational socialization: The missing link between employee needs and organizational culture. Journal of Managerial Psychology24(7), 650–676.

Trojan, M. (2014). 100-lecie manifestu behawiorystycznego Johna Watsona, retrieved from: maciejtrojan.natemat.pl [accessed: 19.06.2017].

Tyszka, T., & Zaleśkiewicz, T. (2004). Psychologia pieniądza. In T. Tyszka (ed.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, pp. 174–176.

Ziółkowska, A.M. (2008). Osobowość ujęciu psychologii behawioralnej. In P. Bąbel, P. Ostaszewski (eds.), Współczesna psychologia behawioralna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 154–157.

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.