Polityka i zasady etyczne czasopisma

Komitet redakcyjny JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT propagując działania będące przejawem dobrych obyczajów i odpowiedzialności społecznej środowiska naukowego, prowadzi selekcję nadsyłanych tekstów naukowych zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship oraz standardami etycznymi rekomendowanymi przez COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Standardy etyczne

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT sprawdzane są pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej.

Komitet redakcyjny JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT na każdym etapie publikacji tekstu wymaga postępowania zgodnie z zasadami etycznymi od Autorów, Redaktorów, Recenzentów i Wydawców.

Zasady obowiązujące Redaktorów

Monitorowanie standardów etycznych

̶            Komitet redakcyjny JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT stale kontroluje przestrzeganie standardów i zasad etycznych związanych z publikacją artykułów i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.

Zasada fair play

̶            Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne Autorów w żaden sposób nie wpływają na ich ocenę.

Decyzje dotyczące publikacji

̶            Komitet redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących kwalifikacji artykułów do druku, kierując się przede wszystkim walorami naukowymi tekstu, oryginalnością ujęcia problemu, przejrzystością i zgodnością z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada poufności

̶            Członkowie komitetu redakcyjnego stosują się do zasady poufności. Nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji artykułów. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów

̶            Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków komitetu redakcyjnego, ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Zasada rzetelności naukowej

̶            Członkowie Komitetu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki (dokonywania niezbędnych skrótów
i zmian stylistycznych w ostatecznej wersji tekstu), a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

̶            Komitet redakcyjny, w razie potrzeby, jest gotowy do opublikowania stosownych sprostowań, wyjaśnień lub przeprosin.

Wycofanie tekstu

̶            Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie artykułu jeżeli:

̶            są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne),

̶            wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej,

̶            praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to powinno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zasady obowiązujące Recenzentów

 

Udział w pracach komitetu redakcyjnego

̶            Recenzenci uczestniczą w pracach komitetu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Wpływają na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac, dzięki zgłaszanym Autorom uwagom.

Zasada terminowości

̶            Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie.

̶            Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) Recenzenci nie są w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie komitet redakcyjny.

Zasada poufności

̶            Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności

̶            Recenzje powinny mieć charakter obiektywny.

̶            Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną.

̶            Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł

̶            Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora.

̶            Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u Recenzentów

̶            Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści.

̶            Recenzenci nie mogą oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z Autorem/Autorami.

Zasady obowiązujące Autorów

Zasada rzetelności naukowej

̶            Autorzy zgłaszanych do publikacji artykułów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników.

̶            Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także replikację badań.

̶            Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy

̶            Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty.

̶            W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie.

̶            Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych

̶            Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych danych/wyników badań (powinni być przygotowani na ich udostępnienie także przez pewien czas po opublikowaniu artykułu).

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów Autorów

̶            Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie.

̶            Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada rzetelności źródeł

̶            Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

̶            Cytowane opracowania powinny istotnie łączyć się z analizowanym zagadnieniem.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

̶            Jeśli Autor/Autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady autorstwa pracy

̶            Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników).

̶            Wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy.

̶            Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie Autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zapory ghostwriting i guest authorship

Wymagają ujawniania informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikowanego tekstu naukowego (wkład merytoryczny) z podaniem ich afiliacji i kontrybucji oraz informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure), szczególnie w przypadku gdy tekst jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego. Niedopuszczalne jest nieujawnianie tożsamości osób, które wniosły wkład w powstanie tekstów czy to w postaci pominięcia osoby w gronie współautorów, czy bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji (ghostwriting).

Komitet redakcyjny JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT w przypadku tekstów przygotowywanych przez więcej niż jednego Autora wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z określeniem:

̶            autorstwa koncepcji i założeń badań/pracy,

̶            autorstwa przeglądu literatury,

̶            zebrania danych,

̶            autorstwa analizy danych,

̶            autorstwa interpretacji,

̶            opracowania edycyjnego tekstu.

Członkowie zespołów, którzy nie spełniają tych kryteriów, powinni być wymienieni, za ich zgodą, w podziękowaniach.

Komitet redakcyjny JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT nie wyraża zgody także na przejaw nierzetelności naukowej, dotyczący wskazania udziału autora, którego wkład jest znikomy bądź nie miał miejsca (guest authorship).

Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń dotyczących ghostwriting i guest authorship ponosi Autor zgłaszający tekst do publikacji. Wykrycie którejkolwiek z powyższych praktyk będzie ujawniane (na łamach czasopisma), łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (m.in. instytucje zatrudniające Autorów).

Dodatkowe uwagi

̶            Każda z decyzji Komitetu redakcyjnego JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT (niezależnie od etapu postępowania kwalifikacyjnego) jest obowiązująca.

̶            Przesłanie tekstu naukowego do publikacji w czasopiśmie JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT nie jest tożsame z akceptacją przez Komitet redakcyjny zakresu tematycznego, ani nie oznacza zapewnienia opublikowania tekstu w kolejnym numerze czasopisma. Proces kwalifikacji rozpoczyna się w momencie przesłania całego tekstu naukowego.

̶            Procedury zalecane przez COPE (więcej http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf )

Kwartalnik JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT ukazuje się w sposób ciągły online.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.