Literacki kontekst dzieła muzycznego. Chopinowska ballada versus Skriabinowski poemat

Agnieszka Sozańska-Ławniczak

Abstrakt

Literary context of music composition. Chopin’s ballad vs. Scriabin’s poem

The following article describes a phenomenon of the correspondence of arts using the works of Frederic Chopin and Alexander Scriabin as an example. The author is interested in the relations between music and literature and Chopin’s ballads and Scriabin’s piano poems, the genres, which are an effect of such relations. The analysis of those works shows that both composers have a different understanding of the essence of music and literature but there are also similarities. The ballads and poems do not convey a literary programme or music illustration but their sound matter is additionally complemented by the genre category, title or commentary instead.

Słowa kluczowe: Chopin, Scriabin, ballade, narrative poem, intertextuality
References

Baranowski T., Profile Skriabina, Białystok 2013.

Bobilewicz-Bryś G., Aleksander Skriabin w myśli estetycznej i twórczości symbolistów rosyjskich, „Slavia Orientalis” 1993, nr 1.

Bristiger M., Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, Warszawa 1986.

Chomiński J.M., Kolorystyka dźwiękowa Skriabina, „Muzyka” 1959, nr 2.

Chopin F., Szkice do metody gry fortepianowej, tłum. Z. Skowron, Kraków 1995.

Genette G., Paratexts. Thresholds of interpretation, Cambridge 2001.

Głowiński M., Gatunki literackie i nieliterackie, [w:] tegoż, Prace wy­brane, t. 2, Narracje literackie i nieliterackie, red. R. Nycz, Kraków 1997 (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej).

Głowiński M., Literatura a muzyka, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

Głowiński M., Literackość muzyki – muzyczność literatury, [w:] Pograni­cza i korespondencje sztuk. Studia, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980.

Gołąb M., Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003.

Ханнанов H., Восходящее направление в гармонии Шопена и Скря­бина и его семантика, [w:] Ученные записки, t. 7, cz. 1, Мемори­альный Музей А.Н. Скриабина, Москва 2012.

Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdy­scyplinarnej, Kraków 2012.

Nycz R., Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, [w:] tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.

Poniatowska I., W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinow­skie, Warszawa 2008.

Przybylski R., Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina, Kraków 2009.

Рубцова В.В., Скпябин и русский поэтический симболизм, [w:] Ученные записки, t. 1, Мемориальный Музей А.Н. Скриабина, Москва 1993.

Scher S.P., Literature and music, [w:] Interrelations of Literature, red. J.-P. Baricelli, J. Gibaldi, New York, 1982.

Sierotwiński S., Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze, Wrocław 1986.Tomaszewski M., Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Kraków 2005.

Tarasti E., A narrative grammar of Chopin’s G minor Ballade, „Chopin Studies” 1995, t. 5., s. 38–63.

Tomaszewski M., Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpre­tacje, Kraków 2003.

Tomaszewski M., Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Kraków 2010.

Wójtowicz E., Net art, Kraków 2008.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.