Kilka uwag o Mszy F-dur Józefa Poniatowskiego

Karol Rzepecki

Abstrakt

A few remarks about Mass in F by Joseph Poniatowski

The music of Polish composers of the Romanticism is still quite a for­gotten and undiscovered area. One of the examples of that issue are the works of Joseph Poniatowski (1816–1873), a composer who spent a significant part of his life abroad.

His work concentrates mainly on the opera music, which was largely dictated by the environment from which he descended and in which he stayed. The purpose of this article is to draw attention to one of the composer’s forgotten works – Mass in F major, and also to presently selected topics related to this work.

Słowa kluczowe: Joseph Xavier Poniatowski, Polish music, Romantic mu¬sic, Mass in F
References

Bartel D., Musica Poetica. Musical-rhetorical figures in German Baroque music, Londyn 1997.

Chomiński J.M., Poniatowski Józef Michał Ksawery Franciszek Jan, [w:] Słownik muzyków polskich, t. 2, red. J.M. Chomiński, Kraków 1964.

Chomiński J.M., Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 5, Wielkie formy wokalne, Warszawa 1987.

Czerwiński P., Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów. Szkic historyczny, Londyn 1964.

Dąbek S., Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku. 1900–1995, Warszawa 1996.

Feicht H., Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, Lublin 1965.

Golianek R.D., Idea postępu w twórczości operowej w świetle rozprawy Józefa Poniatowskiego «Les Progrѐs de la musique dramatique», „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2009, t. 7.

Golianek R.D., Gatunki operowe w twórczości Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2006, t. 5.

Jasiński T., Polska barokowa retoryka muzyczna, Lublin 2009.

Nadolski B., Liturgika, t. 4, Eucharystia, Poznań 1992.

Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001.

Poliński A., Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Kraków 1907.

Poniatowski J., Mass in F for four voices & choirs, with Accompaniment, Londyn [b.r.].

Sowiński A., Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, Paryż 1874.

Wesołowski F., Wprowadzenie do retoryki muzycznej, [w:] Wesołowski F., Sąsiadek E., Rozważania o muzyce dawnej i jej wykonaniach, Wrocław 2003.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.