Muzyka w marketingu politycznym na przykładzie polskich kampanii prezydenckich (1995–2015)

Anna Piecuch

Abstrakt

Music in the Political Marketing on the Example of Polish Presidential Campaigns (1995–2015)

The purpose of this article is to present a broad spectrum of relations between music and politics on the example of Polish presidential campaigns (1995–2015). The first part will show a current state of research signalised by many researchers from different scientific disciplines: from musicologists to political scientists and sociologists, as well as explain the topicality of the described problem. The next part will introduce a short overview of ways of using music with political aims, mentioned, for example, by Iwona Massaka in her dissertation Music as an Instrument of Political Impact. In this context, the author will characterise the most distinctive form of existence of music in a so-called “election song” – also in relation to Adorno’s theory of popular music. The conclusion is that the most important role in presidential campaigns is played by popular music, especially in a form of song. In that case, music tends to advertise political candidates in a way, as it can emphasize their intended image and influence a growth of suport for a politician in a campaign.

Słowa kluczowe: Political marketing, popular music, presidential campaign, election song
References

Adorno T., On Popular Music, „Studies in Philosophy and Social Science” 9 (1941).

Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.

Cutler C., O muzyce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne, tłum. I. Socha, Kraków 1999.

Eco U., Pejzaż semiotyczny, tłum. A. Weinsberg, Warszawa 1972.

Einstein A., Mozart. Człowiek i dzieło, tłum. A. Rieger, Kraków 1983.

Frith S., Music for Pleasure: Essays in the Sociology of Pop, New York 1988.

Gwizdalanka D., Muzyka i polityka, Kraków 1999.

Jabłoński M., Muzyka jako znak. Wokół semiotyki muzycznej Eero Tarastiego, Poznań 1999.

Jeziński M., Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, Toruń 2011.

Jeziński M., Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza. Marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.

Lisowska-Magdziarz M., Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny, reklama, semiotyka, Kraków 2000.

Maguś W., Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, Lublin 2014.

Massaka I., Epifenomenalny i istotowy wymiar muzyki w polityce, „Polityczne Studia Środkowoeuropejskie” 2005, nr 1.

Massaka I., Music in the Field of Political Science: Research Questions and Trends, „Polish Political Science Yearbook” 42 (2013).

Massaka I., Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Łódź 2009.

Misiak T., Muzyka poważna, muzyka popularna. Dualizm współczesnej kultury muzycznej z perspektywy współczesnej socjologii muzyki, „Muzyka” 1983, nr 4.

Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.

Parus M., Trudzik A., Media jako przestrzenie muzyki, Gdańsk 2016.

Rychlewski M., O wielokodowości rocka, [w:] Rock. Między duszą a ciałem, red. W. Burszta, M. Rychlewski, Warszawa 2002.

Stępińska A., Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990–2000), Poznań 2004.

Street J., Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation, „British Journal of Politics and International Relations” 6 (2004), nr 4.

Street J., Fight the Power: The Politics of Music and the Music of Politics, „Government and Opposition” 38 (2000), nr 1.

Werner H., Music and Politics: Collected Writings 1953–81, New York 1982.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.