Missa in Dis Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście repertuaru kapeli klasztornej z Czerwińska nad Wisłą

Jolanta Bujas

Abstrakt

Missa in Dis by Antoni Milwid (1755–1837) in the Context of the Repertoire of the Monastery’s Chapel from Czerwińsk

The musical life of Czerwińsk nad Wisłą at the turn of the 18th and 19th centuries was strictly connected with the artistic activity of Antoni Milwid (1755–1837), a composer and organist. Although there are ten compositions signed with his name preserved in the collection of the monastery’s chapel as well as other manuscripts seemingly written with his hand, the religious output of the composer has not been investigated so far.

The article discusses briefly the activity of Czerwińsk’s chapel during the difficult time of the partitions of Poland and secularisation of the monastery, sketching its repertoire based on preserved manuscripts. Then, Antoni Milwid’s life and art is presented in the light of accessible sources. Finally, Missa in Dis CZs Rps 5 from Czerwinsk’s collection is analysed in terms of its form, melody, rhythm, harmony and instrumentation, what allows the author to draw general conclusions concerning the compositional workshop of Antoni Milwid. 

Słowa kluczowe: Antoni Milwid, Polish music, church music, Czerwińsk
References

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Grodzisku Mazowieckim (APW)

sygn. 73/488/0/-/12, zespół 73/488/0, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czerwińsku, 1837.

Biblioteka Narodowa – Oddział Mikrofilmów (BNOM)

sygn. mf. 17298, Expositio divi Hugoni super regulam beatissimi patris Augustini […] ex pervetusto manuscript libro per Iosephum Czarliński can. reg. lat. Rescripta. Anno Domini MDCCLXXVIII – Liber mortuorum Pro Inscribendis post consummatam vitam Charissimorum Confratrum aeque ac Piissimorum hujus Canonicae Nostrae Cervensis Fundatorum et Benefactorum Nominibus […]. sygn. mf. 17299, Actorum Capituli Generali Canonicorum regule […] 1779.

Archiwum Kapituły Płockiej (AKP)

sygn. Kap. Pł. Zak. 33., Akta względem Zakonu i Klasztoru XX. Kanoników Regularnych Laterańskich w mieście Czerwińsku 1800–1826.


Źródła drukowane

Artykuł nadesłany, „Kurier Warszawski” 1828, nr 248.

[Informacje bieżące], „Kurier Warszawski” 1867, nr 120.

Nekrolog, „Kurier Codzienny” 1873, nr 88.


Opracowania

Bujas J., Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku, praca magisterska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Feicht H., Muzyka staropolska, Kraków 1966.

Flotzinger R., Kirchentrio, [w:] Oesterreichisches Musiklexikon, red. tenże, t. 2, s. 1034.

Heartz D., Brown B.A, Galant, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 9, New York–London 2001.

Idaszak D., Grodzisk Wielkopolski. Katalog tematyczny muzykaliów, Kraków 1993.

Jochymczyk M., Repertuar kapeli oo. Dominikanów w Gidlach w świetle aktualnych badań, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł osiemnastowiecznych, [w:] Życie muzyczne w dawnych klasztorach dominikańskich Rzeczypospolitej, red. A. Patalas, Kraków 2016.

Jochymczyk M., Józef Elsner i O. Cyryl Gieczyński OSPPE. Porównanie elementów warsztatu kompozytorskiego na podstawie wybranych kompozycji, [w:] Józef Elsner (1769–1854). Życie – działalność – epoka, red. R, Pośpiech, Opole 2014.

Łyjak W., Nieznane dzieje kapeli w Czerwińsku nad Wisłą, „Ruch Muzyczny” 1985, nr 3.

Maciejewski T., Prolegomena do dziejów kapel na Mazowszu. Czerwińsk i Pułtusk, [w:] Animatorzy kultury muzycznej Mazowsza. II Płockie spotkania muzykologiczne, red. Z. Kruszewski, A. Kanse, Płock 2004.

Maciejewski T., Rękopisy muzyczne z biblioteki opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku, „Muzyka” 1988, nr 20.

Mądry A., Barok. 1697–1795, «Historia muzyki polskiej», red. S. Sutkowski, t. III, cz. 2, Warszawa 2013.

Milwid A., Sinfonia concertante, per oboe ed orchestra, opr. J. Krenz, Kraków 1952.

Milwid A., Sub tuum praesidium, red. J. Węcowski, «Źródła do historii muzyki polskiej», red. Z. Szweykowski, t. 27, Kraków 1979.

Nowak-Romanowicz A., Klasycyzm. 1750–1830, «Historia muzyki polskiej», red. S. Sutkowski, t. IV, Warszawa 1995.

Nowak-Romanowicz A., Muzyka polskiego oświecenia i wczesnego romantyzmu, [w:] Z dziejów polskiej kultury muzycznej: II. Od Oświecenia do Młodej Polski, red. taż, Kraków 1966.

Nowiński J., 400 lat obecności cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia (Matki Bożej Czerwińskiej) na Jasnej Górze w Czerwińsku, „Seminare” 2013, t. 33.

Podejko P., Katalog tematyczny rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, «Studia Claromontana», t. 12, Kraków 1992.

Poliński A., Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lwów 1907. 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 14, Warszawa 1895.

Stachel I., Antoni Milwid, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 6, Kraków 2000.

Stróżyńska B., Symfonia w XVIII-wiecznej Polsce. Teoria, repertuar i cechy stylistyczne, Łódź 2015.

Szczurowski J., Missa ex D, red. M. Jochymczyk, Kraków 2017.

Żebrowski T., Klasztor panien Norbertanek Płockich w Czerwińsku nad Wisłą. 1819–1902, [w:] Dzieje klasztoru w Czerwińsku, red. E. Olbromski, Lublin 1997.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.