Digitalizacja archiwów folklorystycznych – kryzys tradycji czy nowe życie w sieci? Przykład zbiorów Adolfa Dygacza

Agata Krajewska

Abstrakt

Digitisation of Folk Archives: A Crisis of Tradition or the New Life on the Internet? An Example of Adolf Dygacz’s Collection

The process of digitising archives, widespread in the previous decade, has not omitted musical resources, and offers their users new functionalities. These measures can improve researchers’ work, as digital material is easy to localise and access. However, a question still remains of the subject of oral history, which acts like audiovisual documents, of its value and durability, the present results and the consequences of the common access to the materials. It is also a question of the effectiveness of multidimensional grassroot initiatives, such as creating common virtual collections of materials. What possibilities have we got for the folklore musical archives currently being discovered? Will their digitisation make them suddenly valuable in the society? In this text, the author attempts to diagnose the problem of digitisation of musical archives as exemplified by the ethnomusicological collection of Adolf Dygacz. The author highlights the importance of local history that is typical for human studies, which has always been part of folklore studies, but has not been considered in the light of memory studies until recently.
Słowa kluczowe: music digitisation, ethnomusicology, musical folklore, Adolf Dygacz, memory studies
References
Opracowania
 
Adolf Dygacz 1914–2004. Życie i działalność, red. W. Nagengast, Muzeum Śląskie, Katowice 2007.
 
Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019.
 
Domańska E., Historia ratownicza, „Teksty Drugie” 2014, nr 5.
 
Domańska E., Historia w kontekście posthumanistyki, „Historyka. Studia Metodologiczne” 45 (2015).
 
Dygacz A., Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim. Studium folklorystyczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1975.
 
Dygacz A., Rzeka Odra w polskiej pieśni ludowej. Studium folklorystyczne, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach – Rada Naczelna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Warszawie. Komisja Zagospodarowania Odry, Katowice 1966.
 
Dygacz J., Bibliografia prac Adolfa Dygacza (w układzie chronologicznym), w: Adolf Dygacz 1914–2004. Życie i działalność, red. W. Nagengast, Muzeum Śląskie, Katowice 2007.
 
Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, tłum. A. Teperek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
 
Frisch M., Historia mówiona i rewolucja digitalna. W kierunku post-dokumentalnej wrażliwości, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
 
Grozdew-Kołacińska W., Muzyka folkowa – „tradycja na skróty” czy „współczesna muzyka ludowa”?, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. W. Grozdew-Kołacińska, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2014.
 
Grzybek D., Muzyka tradycyjna w szkolnictwie powszechnym i artystycznym, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. W. Grozdew-Kołacińska, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2014.
 
Hallam S., Where now?, w: Oxford handbook of music psychology, red. S. Hallam, I. Cross, M.H. Thaut, Oxford University Press, Oxford 2009.
 
Jackowski J., Klekowicz H., Grygier E., Documental recordings of Polish traditional music in the digital domain. Digitization and dedicated system of archiving, developing and making historical ethnophonographic resources available, w: Digital Transformation Playbook, https://crido.pl/wp-content/uploads/2019/11/Documental-recordings-of-Polish-traditional-music-.pdf [dostęp 15.06.2020].
 
Kaszuba D., Krytyka artystyczna Adolfa Dygacza, Wyd. Studeu, Katowice–Ustroń 2004.
 
Kopecka-Piech K., Mediatyzacja w ruchu, czyli kształtowanie się medialnej mobilności, „Kultura i Historia” 24 (2013), http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5065 [dostęp 15.06.2020].
 
Lidskog R., The role of music in ethnic identity formation in diaspora: a research review, „International Social Science Journal” 2016, nr 219–220, https://doi.org/10.1111/issj.12091 [dostęp 9.06.2020].
 
Nacher A., Cyfrowe archiwa/bazy danych. Wspólnota praktyki w działaniu, „Kultura Współczesna” 2019, nr 2.
 
Nagengast W. (red.), Adolf Dygacz 1914–2004. Życie i działalność, Muzeum Śląskie, Katowice 2007.
 
Obracht-Prondzyński C., Zbieranek P., Dziedzictwo kulturowe jako narzędzie rozwoju regionalnego i lokalnego. Przypadek Pomorza, w: Kultura na peryferiach, red. M. Jacyno, T. Kukołowicz, M. Lewicki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018.
 
Ocieczek R., Officina ferraria (1612), w: Renarda Ocieczek: odnowienie doktoratu, red. M. Jarczykowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 
Smoluch Ł., Oskar Kolberg (1814–1890). Dostępność dzieła, świadomość społeczna, obecność w przestrzeni publicznej i mediach, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. W. Grozdew-Kołacińska,Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2014.
 
Tarkowski A., Hofmokl J., Wilkowski M., Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa, https://wilkowski.org/notka/94 [dostęp 7.06.2020].
 
Thompson P., Głos przeszłości. Historia mówiona, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
 
Turek K., Adolf Dygacz – zarys życia i działalności, w: Adolf Dygacz 1914–2004. Życie i działalność, red. W. Nagengast, Muzeum Śląskie, Katowice 2007.
 
Turino T., Music as social life. The politics of participation, University of Chicago Press, Chicago 2008.
 
Turska M., Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej, „Biblioteka” 16 [25], (2012).
 
Wosińska M., Formowanie tożsamości społecznej a muzyka tradycyjna w Polsce XX i XXI wieku, w: Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej, red. W. Grozdew-Kołacińska, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2014.
 
Źródła internetowe
 
http://simuz.pl/sim/a_multimedia/index.php [dostęp 9.06.2020].
 
http://www.oskarkolberg.pl/pl-PL/MusicDb [dostęp 7.06.2020].
 
https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/458 [dostęp 9.06.2020].

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.