Koncerty symfoniczne żydowskiej orkiestry w getcie łódzkim w czasie drugiej wojny światowej

Antonina Wiatr

Abstrakt

Concerts of the Jewish Orchestra in the Łódź Ghetto During the Second World War

The article discusses concerts organised by the prisoners of the Łódź Ghetto and presents them within the cultural context. The research focuses on concerts conducted by Teodor Ryder, with preserved posters and programmes used as sources. The preserved concert reviews written in the ghetto contribute to the better understanding of the events. The analysis of the discussed materials provides an opportunity to demonstrate the musical life in the ghetto and to answer the question about the role of music in the life of its citizens.
Słowa kluczowe: Łódź ghetto, Holocaust, cultural life, World War II
References
Źródła niepublikowane
 
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Nowym Jorku (AYIVO), RG-241/1036; RG-241/858.
 
Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół Przełożonego Starszeństwa Żydów, sygn. 2339, Plakaty programowe i ogłoszenia o koncertach w domu kultury (materiały dostępne na platformie www.szukajwarchiwach.pl).
 
Opracowania
 
Błaszczyk L., Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku, PWM, Kraków 1964.
 
Błaszczyk L., Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa 2014.
 
Cahn S., A German – Jewish Tradition of Bildung and Its Imprint on Composition and Music Theory, „The Musical Quarterly” 2018, t. 101 nr 4.
 
Dennis D., Beethoven in German Politica, 1870–1989, Yale University Press, New Haven 1996.
 
Dennis D., Honor your german masters: The use and abuse of „classical” composers in Nazi propaganda, „Journal of Political & Military Sociology” 2002, t. 30, nr 2.
 
Drewniak B., Kultura w cieniu swastyki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969.
 
Encyklopedia getta, red. K. Radziszewska i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 
Franklin P., Hans Pfitzner, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000021537 [dostęp: 15.12.2020].
 
Fuks M., Muzyka Ocalona. Judaica polskie, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1989.
 
Gilbert S., Music in the Holocaust. Confronting Life in the Nazi Ghettos and Camps, Clarendon Press, Oxford 2005.
 
Gwizdalanka D., Muzyka i polityka, PWM, Kraków 1999.
 
Hirsch L., A Jewish Orchestra in Nazi Germany. Musical politics and the Berlin Jewish Culture League, The University of Michigan Press, Michigan 2010.
 
Hirszfeld L., Historia jednego życia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1946.
 
Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1940–1944, t. 1–5, red. J. Baranowski i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 
Kulisiewicz A., Muzyka i pieśń jako współczynnik samoobrony psychicznej więźniów w obozach hitlerowskich, „Przegląd Lekarski” 1977, nr 1 (34).
 
Levy D., Parsifal in Yiddish? Why not?, „The Musical Quarterly” 2014, t. 97, nr 2.
 
Lipszyc R., Dziennik z łódzkiego getta, oprac. E. Wiatr, Austeria, Kraków 2017.
 
Majewski T., Muzyka w getcie – acheronta movebo https://www.centrumdialogu.com/muzyka-w-getcie- [dostęp: 10.04.2020].
 
Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego, red. K. Radziszewska; E. Wiatr, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
 
Pellowska-Chudobińska B., Muzyczne dziedzictwo – projekt archiwum Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, „Achreion” 2012, t. 113.
 
Pellowski A., Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918, Papier-Service, Łódź 1994.
 
Stawiszyńska A., Łódzka Orkiestra Symfoniczna czasów Wielkiej Wojny w recenzjach Felixa Halperna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2013, nr 20.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.