Canto fratto Repertoire of Benedicamus Domino in the Manuscript Cantionales from the Convent of Bernardine Nuns in Kraków

Andrzej Edward Godek

Abstrakt

The Archive of St Joseph’s Convent in Kraków contains a collection of musical manuscripts, which have not been studied before. Among books of liturgical use, such as graduals and antiphonaries, there are also small cantionales, full of canto fratto repertoire. The majority of these sources originate from the Convent of Bernardine Nuns in Kraków; however, there are also at least two manuscripts from the Convent in Wilno. The aim of this paper is to present canto fratto repertoire of Benedicamus Domino found in the 18th and 19th century liturgical manuscripts from the Convent of Bernardine Nuns in Kraków. The author indicates sources of studied melodies based on the wide range of liturgical manuscripts from the 18th and 19th centuries—especially from convents of Bernardine Nuns in Poland, as well as from the Convent of Benedictine Friars in Staniątki—and compares it to the dispersal of canto fratto settings of ordinarium missae. Finally, the paper presents complete index of Benedicamus Domino melodies in the annex.

Słowa kluczowe: Canto fratto, Benedicamus Domino, Bernardines, liturgical manuscripts
References

Manuscript sources

Archive of the Convent of Bernardine Nuns in Kraków

Without cat. No., Kancjonał.

Without cat. No., Kancyonalik.

Without cat. No., Kyriale.

Cat. No. RL 5, Graduału Supplement.

Cat. No. RL 6, Graduale.

Cat. No. 108, Zaczynają się rejestra wszejstkich wydatków, codziennej expensej na potrzeby Panien Zgromadzenia klasztoru S. Józefa […].

 

Archive of the Convent of Bernardine Monks in Kraków

RL 37, Symhoniae Ecclesiasticae.

RL 51, Synopsis Missarum Choralium.

RL 93, Kancjonał.

 

Jagiellonian Library in Kraków:

Sign. 146/54, Graduale.

 

Printed sources

Filek T., Krótka nauka śpiewu z nut kościelnych przetłumaczył z niemieckiego i dodatkiem opatrzył O. Tadeusz Filek Bernardyn, Lwów 1887.

Graduale Sacrosanctae Romae Ecclesiae de tempore et de Sanctis, Roma  1961.

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, W. Świerczek, B. Wallek-Walewski (eds.), Kraków 1947.

Literature

Feicht H., Dzieje polskiej muzyki religijnej w zarysie, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 12 (1965), Vol. 4.

Feicht H., Muzyka w okresie polskiego baroku, [in:] idem, Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, Kraków 1980.

Godek A.E., Studia nad repertuarem pseudochorałowych opracowań ordinarium missae zachowanym w osiemnastowiecznych rękopisach z krakowskich bibliotek i archiwów, MA thesis, Institute of Musicology UJ, Kraków 2017.

Godek A.E., Śpiewy pseudochorałowe w XVIII-wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy, “Nasza Przeszłość” 2017, Vol. 127.

Gustaw R., Klasztor i kościół św. Józefa ss. Bernardynek w Krakowie 1646–1946, Kraków 1947.

Gustaw R., Kaczmarczyk K., Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, Vol. 20.

Hiley D., Western Plainchant, Oxford 1993.

Landwehr-Melnicki M., Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittelalters, Regensburg 1955.

Lenart E., Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku, “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1986, Vol. 53.

Miazga T., Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen lateinischen Kirche, Graz 1976.

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.