Nowe centrum pielgrzymkowe w krakowskiej dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki

Izabela Sołjan,

Justyna Liro

Abstrakt

New pilgrimage centre in Kraków’s Łagiewniki-Borek Fałęcki district

Kraków is a city with a unique, rich religious heritage, including major sanctuaries. However, their situation has largely changed over the history. The most important ones started in the 1980s and are still being developed. As a result of the growing worship of Divine Mercy and Sister Faustyna, the convent in Kraków-Łagiewniki has been transformed into an international pilgrimage centre, hosting approx. 2 million pilgrims per year. In the early 21st century a new complex of sacred buildings, the “ Have No Fear ” John Paul II Centre, began to be built in the close vicinity of the sanctuary, as a centre devoted to the worship and remembrance of the great Pole and Pope. In this way a new religious pilgrimage centre sprang up far from the Krakow city centre. The aim of the present article is to present the centre and its importance for religious tourism now promoted in the city.

Słowa kluczowe: religious heritage, John Paul II Centre, pilgrimage centre, the Sanctuary of Divine Mercy, Cracow
References

Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.

Cęckiewicz W., 2004, Sanktuarium w Łagiewnikach – idea, jej realizacja i współczesna rola w mieście, [ w : ] E. Kuryłowicz ( red. ), II Międzynarodowa Konferencja PR UIA „ Miejsca duchowe ”. Współczesne podróże duchowne. Fenomen turystyki religijnej XXI wieku a sacrum przestrzeni i obiektów pielgrzymkowych, Agencja kanon, Warszawa.

Jackowski A., Sołjan I., 2005, Wstęp, [ w : ] A. Jackowski, I. Sołjan ( red. ), Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

 Jackowski A., Sołjan I., 2010 a, Rozwój Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i jego wpływ na przemiany przestrzenno-funkcjonalne dzielnicy Łagiewniki i Borek Fałęcki, [ w : ] S.Ciok., P. Migoń. ( red. ), Przekształcenia struktur regionalnych – aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, IGiRR UW, Wrocław.

Jackowski A., Sołjan I., 2010 b, Zasięg oddziaływania Orędzia Miłosierdzia na podstawie ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, [ w : ] F. Ślusarczyk ( red. ), Promieniowanie Orędzia Miłosierdzia. 10 lat po kanonizacji św. Faustyny, Wyd. Misericordia, Kraków.

Jackowski A., Sołjan I., Mróz F., 2009, Geografia pielgrzymek Jana Pawła II, „ Peregrinus Cracoviensis ”, 2009, z. 20.

Liro J., 2014, Znaczenie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się ” w kształtowaniu funkcji turystycznej Krakowa, [w:] R. Pawlusiński ( red. ), Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

Malinowska-Petelenz B., 2008, Dzieło globalne, czyli o nowym miejscu w przestrzeni kulturowej współczesnego Krakowa, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, z. 6-A.

Mikulski A., 2008, Projekt architektoniczny Centrum Jana Pawła II na obszarze tzw. „ Białych Mórz ” w Krakowie-Łagiewnikach, Kraków.

Nowacka-Rejzner U., 2008, Znaczenie doliny Wilgi w relacjach z dziedzictwem kulturowym otaczających terenów dla kształtowania Krakowskiej Przestrzeni Metropolitalnej, „ Czasopismo Techniczne Architektura”, tom 105, z. 5-A.

Socha P., 2000, Rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie, „ Peregrinus Cracoviensis ”, z. 9.

Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, I G i G P U J, Kraków .

Sroczyński W., 2008, Perspektywy zagospodarowania tzw. „ Białych Mórz ” na terenach po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych Solvay. Zarządzanie krajobrazem kulturowym, „ Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego P T G ”, nr 10.

Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2006–2013, 2006, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.

Statut Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się ”, Kuria Metropolitalna w Krakowie, 6 stycznia 2010.

Wąs C., 2006, Bunt kwiatu przeciw korzeniom. Polska architektura sakralna lat 1980-2005 wobec modernizmu, „ Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ”, nr 1 ( 1 ).

Żmuda M., 2011, Ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, praca magisterska ( mps ), IGiGP UJ, Kraków.