Intencje pielgrzymowania uczestników XXX, XXXI i XXXII Pieszej Pielgrzymki Skałecznej

Marta Michalska

Abstrakt

Pilgrimage intentions of XXX, XXXI and XXXII Skałeczna Walking Pilgrimage participants

Pilgrims take part in the pilgrimage with a particular purpose, a single or multiple intentions. Intention can be religious or secular. In this article we focus on individual intentions of pilgrims taking part in Skałeczna Walking Pilgrimage from Kraków to Jasna Góra in Częstochowa. Each pilgrim apart from individual intentions devotes his or her effort in the collective intentions of the whole pilgrimage. In recent years, late pope John Paul II played an important role in the collective intentions of pilgrimage from Kraków to Jasna Góra.
Results presented in this paper has been obtained from two sources. We collected 579 surveys between 2006 and 2008 and conducted a number of individual interviews. Our results show that almost always pilgrims travel with religious intentions. Using an open question format, we found that majority of intentions were begging intentions (477 answers), grace intentions are the second most popular and were indicated in 172 answers. Penance intention has only been mentioned in 30 answers. Only a few pilgrims picked secular intentions. Our results clearly show that religious intentions are still the most popular one.

Słowa kluczowe: intention, pilgrimage, Skałeczna Walking Pilgrimage, Jasna Góra, Kraków, John Paul II
References

Materiały archiwalne

Archiwum klasztoru Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie (ASk)

ASk 1: Zaproszenie na październikowe spotkanie popielgrzymkowe, 1988, ASk, brak sygnatury.

ASk 2: Zeszyt zapisów uczestników Pieszej Pielgrzymki Skałecznej, 2006, ASk, brak sygnatury.

Publikacje

Balon Z., Samsonowska K., 1996, Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę, „Peregrinus Cracoviensis”, 4, s. 59–72.

Glaser B., 1978, Theoretical Sensitivity, CA: Sociology Press, San Francisco.

Gruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Gubała J., Krajewska A., Bac A., 2002, Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę 1981–2001, Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Chrzciciela, Kraków.

Jabłoński Z. S., 1996, Piesza pielgrzymka ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę, „Peregrinus Cracoviensis”, 4, s. 39–57.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.

Konecki K. T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Madsen K. B., 1980, Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Maslow A. H., 1990, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Maslow A. H., 2004, W stronę psychologii istnienia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Michalska M., 2008, Cele i motywy pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę na przykładzie XXXI Pieszej Pielgrzymki Skałecznej, „Peregrinus Cracoviensis”, 19, s. 87–102.

Michalska M., 2014a, Społeczno-geograficzne uwarunkowania pieszego pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę (na przykładzie Pieszej Pielgrzymki Skałecznej), rozprawa doktorska w archiwum Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz.1, Kraków.

Michalska M., 2014b, Społeczno-geograficzne uwarunkowania pieszego pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę (na przykładzie Pieszej Pielgrzymki Skałecznej), rozprawa doktorska w archiwum Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 2, Kraków.

Reber A. S., Reber E. S., 2005, Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sztumski J., 2005, Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice.

Tomoń S., 2007, Szli w upale, ze Skałki w Krakowie…, Biuro Prasowe Jasnej Góry, http://www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=3000 (dostęp: 06.04.2016).

Tomoń S., 2008, Pieszo Jurą, ze Skałki w Krakowie, Biuro Prasowe Jasnej Góry, http://www.jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=3982 (dostęp: 06.04.2016).

Władyczanka M., 1993, Pielgrzymkowe szlaki, [w:] Z. S. Jabłoński (red.), Pątniczym szlakiem Orlich Gniazd, Wydawnictwo Zakonu Paulinów PAULINIANUM, Jasna Góra – Częstochowa, s. 11–18.

Wykaz wywiadów (archiwum prywatne)

wywiad 1: wywiad z Bac A. (przeprowadzono: 27.02.2012).

wywiad 2: wywiad z Szumską E. (przeprowadzono: 04.05.2012).

wywiad 3: wywiad przeprowadzony przez A. Kluz-Łoś w ramach programu Radia Kraków – „Duchowe Wędrówki” (przeprowadzono: sierpień 2010, archiwum Radia Kraków).

Strony internetowe

www 1: Sanktuarium Męczeństwa Św. Stanisława na Skałce, Pielgrzymka Skałeczna, http://www.skalka.paulini.pl/page,30.html (dostęp: 06.04.2016).

www 2: Piesza Pielgrzymka Krakowska, List Metropolity Krakowskiego na XXX Krakowską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę, http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=557:list-metropolity-krakowskiego&catid=4:aktualnoci&Itemid=2 (dostęp: 02.01.2012).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie