Dla Autorów

1. UWAGI OGÓLNE

Artykuł lub recenzję sprawdzone pod względem językowym należy przesłać na adres redakcji (peregrinus.cracoviensis@uj.edu.pl).

Tekst powinien być przygotowany zgodnie z zasadami pisowni polskiej zamieszczonymi w Słowniku Języka Polskiego. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, języku angielskim oraz pozostałych językach kongresowych (niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim). Przed złożeniem tekstu do Redakcji zaleca się korektę językową. Konieczna jest też weryfikacja przez „native speakera” abstraktu w języku angielskim.

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Zgodnie z działaniami MNiSW podejmowanymi w celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja wymaga od autorów publikacji:

  • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  • informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

2. RECENZJE ARTYKUŁU

Po przesłaniu rękopisu do sekretarza, redakcja przesyła go do dwóch recenzentów spoza instytutu oraz z jednostki innej niż autor pracy. Tekst w języku obcym jest recenzowany przez recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż autor pracy. Recenzje są anonimowe (double blind review process). Proces recenzji może trwać do 3 miesięcy, a uwagi są sformułowane na piśmie i zakończone jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia. Po otrzymaniu recenzji Komitet Naukowy podejmuje decyzję o dalszych losach artykułu i o swojej decyzji informuje Autora.

3. Tekst artykułu

Tekst artykułu powinien być napisany z zachowaniem następujących zasad:

ü  język – polski lub inny konferencyjny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski)

ü  długość tekstu – do 20 numerowanych stron(razem z przypisami, literaturą, tabelami, rycinami i fotografiami)

ü  edytor tekstu – MSWord (*.DOC, *.DOCX, *.RTF)

ü  format – A4

ü  czcionka – Times New Roman CE 12 pkt.

ü  interlinia – 1,5

ü  marginesy – 2,5 cm

W materiale przesyłanym do druku (po recenzji i korektach) do tekstu w programie „MSWord” nie należy wstawiać żadnych rycin ani tabel. Miejsce, gdzie powinny się znajdować należy jedynie zaznaczyć w tekście opisem rodzaju materiału ilustracyjnego i kolejnego numeru, np. rycina 3, tabela 2, fotografia 4.

ü  wszystkie tabele należy zapisać w jednym pliku (Kowalski_tabele).

ü  każda rycina lub fotografia opisana nazwiskiem autora i kolejnym numerem (np. Kowalski_ryc_02, Kowalski_fot_03) powinna być zapisana w oddzielnym pliku.

ü  oddzielny plik powinien być przeznaczony na podpisy rycin (Kowalski_ryc_podpisy) i fotografii (Kowalski_fot_podpisy).

Układ artykułu

Tekst powinien składać się z następujących części:

(1) Autor (Autorzy)

(2) Tytuł artykułu w języku polskim

(3) Tytuł artykułu w języku angielskim

(4) Abstrakt artykułu w języku angielskim: 150–300 słów.

(5) Słowa kluczowe w języku angielskim: nie więcej niż sześć.

(6) Treść zasadnicza artykułu

Dopuszczalne jest stosowanie trzech poziomów podrozdziałów oznaczonych cyframi arabskimi.

1. Poziom pierwszy

1.1. Poziom drugi

1.1.1. Poziom trzeci

Ryciny, tabele i fotografie są numerowane kolejno cyframi arabskimi i oznaczone odpowiednio jako np. Tab. 1, Ryc. 1, Fot. 1.

(7) Literatura

(8) Imię i nazwisko autora (autorów), tytuł naukowy

Afiliacja, adres, e-mail

Przypisy i powołanie na literaturę w tekście

Powołanie literatury w tekście:

  • (Nowak 1991)
  • (Nowak 1991:45) – w przypadku dokładnego cytowania literatury
  • (Kowalski 1991, 1998a, 2006)
  • (Taylor i in. 1971; Omernik 1977; Muscutt, Whithers 1996; Rinella, Janet 1998)

Cytowanie stron internetowych w tekście:

  • (www 1)

 Powołana pozycja musi być wykazana w spisie literatury. W przypadku dokładnych cytowań numer strony podajemy po dwukropku.

Przykłady zapisu bibliograficznego stosowanego w czasopiśmie

o      Książka

Du Bois W.E.B., 1989, The souls of black fold, Bantam Books, New York (orig. pub. 1903).

Foucault M., 1979, Discipline and punish: The birth of the prison (tłum. A. Sheridan), Vintage Books, New York.

Harvey D., 2003, The new imperialism, Oxford University Press, Oxford, U.K.

Peet R., Hartwick E., 1999, Theories of development, Guilford Press, New York.

Tollefson C. (red.), 1998, The wealth of forests: Markets, regulation, and sustainable forestry, University of British Columbia, Vancouver.

o      Rozdział w książce

Chełmicki W., Baścik M., Pociask-Karteczka J., 1995, Bilans wodny pogórskich zlewni Starej Rzeki i Dworskiego Potoku w latach 1987–1995, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 171–183.

o      Artykuł w czasopiśmie

Gurnell, A.M., Piégay, H., Swanson, F.J., Gregory, S.V., 2002, Large wood and fluvial processes, “Freshwater Biology”, 47, 601–619.

Mitchell D., 1996a,Introduction: public space and the city, “Urban Geography”, 17 (3), 127–131.

Mitchell D., 1996b, Political violence, order, and the legal construction of public space: Power the public forum doctrine, “Urban Geography”, 17 (3), 152–178.

o      Materiały konferencyjne

Burch H., Waldner P., Fritschi B., 1997, Variation of pH and concentration of nutrients and minerals during rain-events, [w:] Ecohydrological processes in small basins, Sixth Conference of the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Strasbourg (France), 24–26 September 1996, Technical Documents in Hydrology, 14, Paris.

o      Artykuły ze stron internetowych

Richardson D., 2002, Challenges facing the AAG, AAG Newsletter, 37 (8), http://www.aag.org/Meridian/2002-8-Challenges%20Facing%20the%20AAG_HIRES.pdf (dostęp: 25.08.2005).

GIS Data Depot, http://data.geocomm.com/ (dostęp: 24.02.2005).

o      Strony internetowe jako źródła informacji

www 1, http://cystersi.pl/ (dostęp: 17.09.2013).

www 2, http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=kronika_wydarzen# (dostęp: 17.09.2013).

ü  W tekście w celu zaznaczenia akapitu nie stosujemy tabulatorów. Wcięcia akapitowe należy ustalić stosując opcję: Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz co1,25 cm.

ü  W przypadku stosowania %, o, ;, :„...” nie robimy spacji między liczbą (lub tekstem) a znakiem. Poprawny zapis jest następujący: 50%.

ü  Przy stosowaniu przedziałów liczbowych i czasowych stosujemy półpauzę bez spacji, np. 1997–1999, 10–15.

ü  Przy wtrąceniach w zdanie stosujemy półpauzę ze spacjami, np. „W opracowaniu wykorzystano również – dla celów porównawczych – pomiary koncentracji zawiesiny...”.

ü  Przy wyliczeniach zaczynających się od kreski stosujemy półpauzę ze spacją.

Zapis jednostek

ü  System jednostek: SI.

ü  Najczęściej stosowane: km, m, cm, dm, mm, μm,  kg, g, mg, μg, km2, m2, s, 24h, dm3.

ü  Zapis wymiaru przy użyciu ujemnych potęg, np:  km·s-1,  dm3·s-1·km2.

4. Materiał ilustracyjny

Rozmiary tabel, rycin i fotografii:

ü  pionowych: szerokość dokładnie 12,5 cm i wysokość maksymalnie 17 cm. W przypadku rycin, tabel i fotografii o mniejszych rozmiarach szerokość nie może przekroczyć 6,5 cm

ü  poziomych: szerokość dokładnie 18,5 cm i wysokość maksymalnie 11 cm.

W przypadku konieczności publikacji ryciny lub tabeli o większych wymiarach należy kontaktować się z sekretarzem Redakcji.

W rycinach i tabelach należy stosować jeden rodzaj czcionki (preferowane Arial Narrow):

ü  W tabelach ma ona wielkość 8,5 pkt.

ü  W rycinach najczęściej należy stosować czcionkę 8 pkt, ale nie mniejsza niż 4-5 pkt.

Przykład opisu tabeli

Tab. 1. Pielgrzymujący do Santiago de Compostela w latach 1950–2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne.

ü  Tabele muszą być wykonane  i oddane do druku w programie Word”.

ü  Tabele powinny być tworzone przez polecenie „wstaw tabelę” – bez zmiany wysokości wierszy, bez środkowania tabeli, bez stosowania wewnątrz „spacji” i znaków „enter”, czy znaków specjalnych.

ü  Nagłówki powinny być opisane w jednakowy sposób (z wielkiej bądź z małej litery).

ü  W przypadku liczb dziesiętnych w języku polskim stosuje się kropkę, np. 10,89.

ü  Tytuł, objaśnienia i źródła powinny się znajdować w załączonym spisie tabel.

Ryciny do druku powinny być zapisane jako JPG w rozdzielczości 300 dpi.

Przykład opisu ryciny

 

Ryc. 1. Szlaki pielgrzymkowe do Częstochowy

Źródło: opracowanie własne.

ü  Ryciny opracowane w programie Excel należy oddać bądź w oryginalnej formie w pliku „xls” lub, najlepiej, opracować je w programie CorelDraw wersja 9.

ü  Rycin z Excel’a nie należy przeklejać przez polecenie „wytnij-wklej” do pliku w programie CorelDraw. Ryciny z programu Excel należy przeklejać do programu CorelDraw przez polecenie: Edycja (z menu głównego) ® wklej specjalnie ® rysunek (metaplik) lub rysunek (rozszerzony metaplik); następnie należy użyć opcji rozgrupuj (CTRL G), nadać odpowiedni rozmiar i dalej opracować według przyjętych zasad,

ü  Każdą rycinę należy zapisać w odrębnym pliku stosując w nazwie odpowiednią dla niej numerację (np. Kowalski_Ryc1.cdr, Kowalski_Ryc1.jpg).

Fotografie powinny być w rozdzielczości 300 dpi zapisanych w formacie TIF lub JPG.

Przykładowy podpis fotografii

 

Fot. 1. Meczet w Kruszynianach (fot. A. Kowalski)

Zdjęcia wykonane techniką cyfrową należy przesłać w postaci oddzielnych plików.

Skany:

ü  fotografie kolorowe (w trybie kolorów CMYK) i czarno-białe (skala szarości) o standardowych rozmiarach (15x10 cm) – min. 300 dpi;

ü  slajdy i negatywy filmów małoformatowych – 1200 dpi, jeśli będą w druku znacznie powiększone. Przy wymiarach slajdu (negatywu) 15x10 cm wystarcza rozdzielczość 400-600 dpi;

ü  materiały zeskanowane mają być zachowane w formacie TIF z zaznaczoną opcją „bez kompresji”.

Należy zaznaczyć, które z dostarczonych materiałów mają być barwne, a które czarno-białe i jednocześnie oraz wskazać które z nich mają być włożone do tekstu, a które mają być przeznaczone na wkładki.

Ważniejsze zasady opracowania rycin w programie CorelDraw

ü  Przy konturach i wypełnieniach należy się posługiwać wyłącznie skalą barw CMYK,

ü  minimalna grubość linii stosowana w rycinach to 0,1 mm, dla oznaczenia linii pomocniczych na rycinach sugerowane jest zastosowanie linii przerywanej,

ü  Na ogół należy przyjąć ramki, o grubości 0,15 mm, z zastosowaniem opcji „bez skalowania”,

ü  W przypadku stosowania skali barwnej lub skali szarości należy przestrzegać następujących wartości odcieni dla:

2 przedziałów: 30%, 50%

3 przedziałów: 10%, 30%, 50%

4 przedziałów: 10%, 30%, 50%, 80%

5 przedziałów: 10%, 25%, 50%, 75%, 100%

ü  Każda mapa (kartogram, kartodiagram) musi mieć skalę (podziałkę) liniową,

ü  Przygotowanie ewentualnych „rozkładówek” należy uzgodnić każdorazowo z Sekretarzem,

ü  Należy określić, które z dostarczonych rycin mają być barwne, a które czarno-białe i jednocześnie określić, które z nich mają być włożone do tekstu, a które przeznaczone na wkładki czy rozkładówki.