Procedura rozpatrywania reklamacji

1.Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego pliku elektronicznego.

2. Reklamacja dotycząca  treści cyfrowych powinna być złożona w formie e-maila i zawierać:

a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
c) nazwę (tytuł) ebooka, który jest reklamowany,
d)  informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, błędna zawartość, braki stron etc.) i datę jej wystąpienia,
e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal,
f) wiadomość elektroniczna e-mail powinna być wysłana na adres: reklamacja@wuj.pl.

Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków z dopiskiem „reklamacja”.

3. Ogólny kontakt w sprawie reklamacji: mailowy reklamacja@wuj.pl telefoniczny (12) 631-01-97 w Dniach Roboczych.

4. Termin rozpatrywania reklamacji  to 14 Dni Roboczych liczonych od daty dostarczenia kompletnej reklamacji. O wyniku reklamacji Wydawca powiadomi Użytkownika drogą mailową chyba, że Użytkownik zastrzeże sobie inną  formę  kontaktu.

5. W przypadku gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

6. Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), w sprawach spornych dotyczących umów sprzedaży internetowej można skorzystać z platformy ODR służącej rozstrzyganiu sporów, znajdującej się na stronie internetowej:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.