Procedura recenzowania

Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji  innej niż autor recenzowanej pracy).

Autorzy nie znają nazwisk recenzentów.

Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów".

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.