Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach regulacji dotyczących przyznawania świadczeń pracownikom odchodzącym z pracy pod kątem ich zgodności z zasadami wynikającymi z teorii zarządzania oraz z wymogami prawa

Krzysztof Walczak

Abstrakt

Analysis of regulations concernig severance payments in connection with the termination of employment  for reason not related to the individual employees and their conformity with the principles from management theory and law

The purpose of this paper  is to show, that severance payments  in conection with the termination of employment  for reason not related to the individual employees are an element of remuneration. This is why the principles governing remuneration have to be applied by employers and trade unions also to these payments. In author's opinion there is no problems in practical observance of principles: compulsority, privilege, cash payment, particularism. However, doubts appear for practice of application of principles of undiscrimination and decency, in the context of too high benefits which receive individual workers. As a metter of principles of modified equivalency, there is a problem with  calculation of the amount of severance payments based on total years of work. If we talk about principle of formalism the problem is precision of record concerning condition granting this payment.

Słowa kluczowe: remuneration, principle, dyscrimination, regulation severance payment

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".