Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 24 (2017), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2017

Słowa kluczowe: work contract, emoplyment contract for a specifi ed period of time, termination of the employment contract, causality of termination of employment contract for a specifi ed period of time, the protection of the stability of the employment relationship , umowa o pracę, umowa o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę, kauzalność wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, ochrona stabilności stosunku pracy, społeczna ochrona zatrudnienia, zwolnienia grupowe, dyrektywa 98/59/WE, powiatowy urząd pracy, zawiadomienie o zwolnieniu grupowym , social protection of employment, collective redundancies, Directive 98/59/EC, district labour offi ce, notifi cation of collective redundancies, rozwiązanie umowy o pracę, proces decyzyjny, wzorce interpretacyjne , termination of the of the contract of employment, dissolution of the of the contract of employment, decision – making process, interpretative patterns, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy, umowa na czas określony, roszczenia, charakter prawny odszkodowania, postulaty zmian , termination, dissolution, fixed-term employment contract, claims, legal character of compensation, recommendations for future regulations, gig economy, on-demand economy, “cybertariat”, precariousness of work, the status of ondemand workers, the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 , rynek umów krótkoterminowych, gospodarka na żądanie, niepewność pracy, status pracowników na żądanie, ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeks pracy, projekt nowego kodeksu pracy, modele zatrudniania pracowników. pragmatyki pracownicze, zatrudnienie niepracownicze, zasady techniki prawodawczej , the Labour Code,   a draft of the new Labour Code,   models of employing employees, special labour regulations, employment of salaried workers, the principles of legislative technique

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Prawo do Kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 1–16
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.001.7307

The position of workers in the on-demand economy: The need for increased protection

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 17–31
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.002.7308

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 33–49
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.003.7309

Wzorzec decyzyjny wpisany w art. 30 § 4 Kodeksu pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 51–60
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.004.7310

Obowiązek współdziałania pracodawcy z właściwą władzą publiczną w sprawie zwolnienia grupowego jako środek społecznej ochrony miejsc pracy (zatrudnienia)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 61–75
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.005.7311

About the need for further changes of the legal status in respect of a contract of employment for a specified period of time – critical remarks in the light of amendments of the Labour Code of 25 June 2015

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 1, s. 75–88
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.006.7312

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".