Prawo do Kodeksu pracy czy konieczność jego posiadania

Jan Piątkowski

Abstrakt

The right to the Labour Code or necessity of possession of the Labour Code

The necessity of the functioning of the Labour Code stems from the existence of both universal and separate models of employing employees in Poland. Regulating employment relationships in a different way would undermine the principles of legislative technique. A major role played  by the Labour Code in regulating the legal status of all employees makes the legislator regulate the subjective and objective scope of the Code in a thoughtful way, also when it comes to deciding whether it should cover salaried workers.
 

Słowa kluczowe: Kodeks pracy, projekt nowego kodeksu pracy, modele zatrudniania pracowników. pragmatyki pracownicze, zatrudnienie niepracownicze, zasady techniki prawodawczej , the Labour Code,   a draft of the new Labour Code,   models of employing employees, special labour regulations, employment of salaried workers, the principles of legislative technique
References

Antonów K., Baran K.W. (red. nauk.), Duraj T., Góral Z., Kosut A., Kubot Z., Kuczyński
T., Mazurczak-Jasińska E., Męcina J., Oniszczuk J., Patulski A., Skąpski M., Świątkowski A.M., Walczak K., Włodarczyk M., Wyka T., Wypych-Żywicka T., System prawa pracy, Warszawa 2015.

Baran K.W., Charakterystyka polskiego Kodeksu pracy jako źródła prawa pracy, w: K.W. Baran (red. nauk.), B.M. Ćwiertniak, Z. Góral, J. Oniszczuk, A. Patulski, W. Patulski, Z. Salwa,
J. Stelina, K. Walczak, M. Włodarczyk, T. Wyka, A. Wypych-Żywicka, Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.

Baran K.W., Wstęp, w: K.W. Baran (red. nauk.), B.M. Ćwiertniak, S. Driczinski, Z. Góral,
A. Kosut, D. Książek, W. Perdeus, J. Piątkowski, M. Skąpski, K. Stefański, M. Tomaszewska, M. Włodarczyk, T. Wyka, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016.

Borucka-Arctowa M., O właściwy zakres regulacji prawnej, Państwo i Prawo 1975, 2.

Cudowski B., Szczególne i odrębne przepisy prawa pracy, w: Powszechne i szczególne prawo pracy, L. Florek (red. nauk.), Warszawa 2016.

Czachórski W., Przebieg prac nad kodyfikacją prawa cywilnego PRL, Studia Prawnicze 1970, 26–27.

Florek L., Kodyfikacyjne problemy prawa pracy, w: Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego, M. Zieleniecki (oprac.), Gdańsk 2007.

Florek L., Wprowadzenie, w:Powszechne a szczególne prawo pracy, L. Florek (red. nauk.), Warszawa 2016.

Gersdorf M.,Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2003, 5.

Giedrewicz-Niewińska A., Projekt Kodeksu pracy z 1949 r., Oświęcim 2015.

Grzybowski S., Dzieje prawa. Opowieść, refleksje, rozważania, Wrocław 1981.

Grzybowski S.M., Wstęp do nauki prawa pracy, Kraków 1947.

Jackowiak Cz., Podstawowe problemy rekodyfikacji prawa pracy w PRL, Państwo i Prawo 1986, 10.

Jackowiak U., w: U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka,
M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2001.

Jaśkiewicz W., w: W. Jaśkiewicz, Cz. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1985.

Kępiński M., Seweryński M., Zieliński A., Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym, Przegląd Legislacyjny 2006, 1.

Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Liszcz T., Prawo pracy. Wydanie drugie zaktualizowane, Gdańsk 1996.

Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Pacho J., w: J. Brol, J. Pacho, Prawo pracy w praktyce komisji rozjemczych i odwoławczych do spraw pracy, Warszawa 1979.

Piątkowski J., Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń 2017.

Piątkowski J., Kodeks pracy a ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, w: Zatrudnianie nauczycieli akademickich, W. Sanetra (red. nauk.), Warszawa 2015.

Piątkowski J., Modele zatrudniania pracowników, Przegląd Organizacji 2010, 3.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993.

Rot H., Rola kodyfikacji w systemie prawa socjalistycznego w PRL, Studia Prawnicze, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.

Sanetra W., Niektóre sporne zagadnienia kodyfikacji prawa pracy, w: Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego, M. Zieleniecki (oprac.), Gdańsk 2007.

Sanetra W., Powszechne i szczególne prawo pracy w aspekcie jego pojmowania, dyferencjacji i systematyzacji, w: Powszechne i szczególne prawo pracy, L. Florek (red. nauk.), Warszawa 2016.

Seweryński M., Problemy rekodyfikacji prawa pracy, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki,
B. Wagner (red.), Warszawa 2002.

Sprawozdanie M. Latos i Ł. Pisarczyka z dyskusji nad referatem pt. „Problem rekodyfikacji prawa pracyprzedstawionymna XI Ogólnopolskim Zjeździe Ośrodków Prawa Pracy i Polityki Socjalnej w Wiśle-Jaworniku 20 czerwca 1999 r., Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1999, 7–8.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.

Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy, wyd. 2, Warszawa 2010.

Wronkowska S., Zieliński M., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Warszawa 1997.

Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.

Założenia rekodyfikacji prawa pracy, Komisja Reformy Prawa Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2002.

Zieliński T., Kodyfikacja prawa pracy, w: Prawo pracy RP w obliczu przemian, M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Warszawa 2006.

Zieliński T.,Prawo pracy. Zarys systemu. Część ogólna, Warszawa 1986.

Zieliński T., Problemy rekodyfikacji prawa pracy, Państwo i Prawo 1999, 7.

Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy. Część I ogólna, Katowice 1977.