Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Dominika Dörre-Kolasa

Abstrakt

The employer’s liability on account of unjustified or unlawful termination of a contract of employment for a fixed term – conclusions de lege lata and de lege ferenda

The aim of this article is to present comments and suggestions regarding currently existing solutions in terms of incorrectness of termination or dissolution of a fixed-term employment contract.
Due to recent legislative changes, the issue of possibility to terminate or dissolve fixed-term employment contracts became actual more than ever before.
In this article there are raised concerns regarding the admissibility of analysis of justification of termination of fixed-term employment contracts, claims of employees’ granted them on the basis of incorrect  termination of a fixed-term employment contract, including restitution claim with a special attention paid to the legal status of employees encompassed with special protection of employment status.
Further subjected to the analysis were the rights of employee that arise from unlawful termination of employment contract without a notice by employer and legal character of compensation for incorrect termination or dissolution of a fixed-term employment contract.
Mentioned considerations were supported by the analysis of judicature and state of doctrine with particular emphasis on suggested recommendations on changing currently applicable solutions.
In the summary, Author presented clear vision of direction, which should be followed by the legislator in order to secure coherence of legal system and improvement of position currently occupied by subjects particularly affected by issues connected with adopted regulations in terms of incorrectness of termination or dissolution of a fixed-term employment contract.

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy, umowa na czas określony, roszczenia, charakter prawny odszkodowania, postulaty zmian , termination, dissolution, fixed-term employment contract, claims, legal character of compensation, recommendations for future regulations
References

Cudowski B., Roszczenia z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011, 6.

Ćwiertniak B.M., Salwa Z., Góral Z., w: K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.

Gersdorf M., Otwarte drzwi dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wadliwe zwolnienie pracownika, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 1.

Hajn Z., Ochrona trwałości stosunku pracy a flexicurity, w:G. Goździewicz (red.),Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa 2010.

Latos-Miłkowska M., Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę – o potrzebie zmiany regulacji, Monitor Prawa Pracy 2016, 5.

Liszcz T., Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika,cz. II, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 12 i Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, 1.

Pisarczyk Ł., Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, 8.

Sanetra W., Kilka uwag o projektowanych zmianach przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, XVII, Księga jubileuszowa poświęcona Prof. Urszuli Jackowiak.

Sanetra W., Odszkodowanie „cywilne” za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę – czyli o poglądach nadal godnych uwagi, w: Z. Niedbała, M. Skąpski (red.), Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, Poznań 2008.

Seweryński M., Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę według projektu kodeksu pracy, w:Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej,
G. Goździewicz (red.), Warszawa 2010.

Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Warszawa 2006.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle konstytucji RP, t. I, Warszawa 2013.

Sobczyk A., Niewłaściwe ustanie stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, 1.

Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015.

Wagner B., Niektóre elementy regulacji stosunku pracy w projekcie kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 9.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. II,Prawo stosunku pracy, Warszawa–Kraków 1986.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".