Wzorzec decyzyjny wpisany w art. 30 § 4 Kodeksu pracy

Piotr Prusinowski

Abstrakt

Decision-making resulting from article 30 § 4 of the Labour Code

The author discusses difficulties concerning the employer’s obligation to indicate the reasons for termination of the contract of employment. Firstly, the author analyses stages of decisions – making and possible interpretative patterns, as well as interpreting difficulties. Then, the article presents relations between article 30 § 4 of the Labour Code and article 45 § 1 of the Labour Code. Finally, the author describes time aspect of the termination of the contract from the point of its reasons.
 

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, proces decyzyjny, wzorce interpretacyjne , termination of the of the contract of employment, dissolution of the of the contract of employment, decision – making process, interpretative patterns
References

Gersdorf M., Raczkowski M., O formułowaniu przyczyny rozwiązania stosunku pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013, 8.

Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, t. I, Warszawa 2012.

Prusinowski P., Funkcje obowiązku podania konkretnej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę, Monitor Prawa Pracy 2012, 9.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".