About the need for further changes of the legal status in respect of a contract of employment for a specified period of time – critical remarks in the light of amendments of the Labour Code of 25 June 2015

Beata Bury

Abstrakt

The amendment to the Labour Code of 25 June 2015, has introduced a number of changes in the contractual employment relationship. They took aim at a/o limiting the unjustified use of fixed-term employment contracts in respect of their abuse in the labour market. Despite the changes, which came into force on 22 February 2016, the legal status of law in respect of a contract of employment for a specified period of time requires further intervention of the legislator which has been called for long by significant part of the representatives of doctrine. The amendment, in fact, has not so much strengthened the situation of people employed on the basis of the fixed term agreement, it has even weakened it, the change was therefore illusory and seemingly beneficial.
 

Słowa kluczowe: work contract, emoplyment contract for a specifi ed period of time, termination of the employment contract, causality of termination of employment contract for a specifi ed period of time, the protection of the stability of the employment relationship , umowa o pracę, umowa o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę, kauzalność wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, ochrona stabilności stosunku pracy
References

Bury B., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. (Glose to the judgment of the Constitutional Tribunal of 2 December 2008), Monitor Prawa Pracy 2009, 7.

Bury B., Swoboda kontraktowa stron przy zawieraniu umów na czas określony (Contract freedom of the parties when concluding contracts of employment for a specified period of time), Służba Pracownicza 2012, 12.

Dral A., Zatrudnienie na podstawie umów terminowych w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 roku (The employment based on fixed term contracts in the light of the amendments of the Labour Code of the 25 June 2015), Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, K.W. Baran (ed.), Kraków 2016.

Dral A., Bury B., Zasada ochrony pracy w Konstytucji RP (The principle of labour protection in the Constitution of the Republic of Poland), Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2014, 3.

Florek L., Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej (Constitutional and international bases of protection of the stability of the employment relationship,in:The protection of the stability of the employment relationship in the social market economy),
G. Goździewicz (ed.), Warszawa 2010.

Florek L., Umowa o pracę na czas określony (Contract of employment for a specified period of time), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, 12.

Gersdorf M., O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony, w:Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner(About the causation of conclusion and termination of the contract for a specified period of time, in: Employment relations in a social market economy. Annual report on the occasion of the 40th anniversary of the scientific work Professor Barbara Wagner), A. Sobczyk (ed.), Warszawa 2010.

Jackowiak U., Terminowe umowy o pracę a ochronna funkcja prawa pracy (Fixed-term contracts of employments and a protective function of labour law), Monitor Prawa Pracy 2004, 4.

Jaśkowski K., Nowa umowa o pracę na czas określony (New contract of employment for a specified period of time), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, 11.

Jaśkowski K., Comment to the article 251 of the Labour Code, Legal Information System LEX 2016, 40.

Liszcz T., Prawo pracy (The Labour Law), Warszawa 2008.

Łapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy (Contract of employment for a specified period of time in polish and EU Labour law), Kraków 2011.

Mitrus L., Ochrona przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Protection against unreasonable dismissal  from work in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, 4.

Mitrus L., Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony,
w: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner(A few notes about early termination of the employment contract for a specified period, in: Employment relations in a social market economy. Annual report on the occasion of the 40th anniversary of the scientific work Professor Barbara Wagner), A. Sobczyk (ed.), Warszawa 2010.

Piątkowski J., Umowa o pracę na czas określony w Kodeksie pracy – nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości (Contract of employment for a specified period of time in the Labour Code – new quality or a slow dusk of identity?), Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, K.W. Baran (ed.), Kraków 2016.

Pisarczyk Ł., Terminowe umowy o pracę – szansa czy zagrożenie (The fixed-term contracts of employment – a chance or a danger), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, 8.

Pisarczyk Ł., Stępień R., Kodeks pracy 2016. Umowy terminowe (The Labour Code 2016, the fixed-term contracts), Warszawa 2016.

Raczkowski M.,Ponawianie zatrudnienia na czas określony (Renewing of employment for a specified period of time), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, 10.

Reda-Ciszewska A., Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (Justification for the termination of the employment contract for a specified period), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, Polonia 2015, LXIII, 2.

Rott-Pietrzyk E., in:System prawa prywatnego, t. VII,Prawo zobowiązań – część szczegółowa (The System of Private Law, v. 7,Contract Law – Particular Part), J. Rajski (ed.), Warszawa 2011 (Legalis). Comment to the Article 7641 of the Civil Code.

Rylski M., Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy (Preventing  from abusing of contracts of employment for a specified period of time after the amendment of the labour code), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, 11.

Salwa Z., Rola umowy o pracę w kształtowaniu stosunku pracy (The role of a contrach of employment in shaping an employment relationship), Państwo i Prawo 1977, 11.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej, t. II,Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka (Labour law in the light of the Constitution of the Republic of Poland, v. 2, Selected problems and institutions of the labour law and the constitutional human rights and freedom), Warszawa 2013.

Stelina J., in: Kodeks pracy. Komentarz (The Labour Code, Comment), A. Sobczyk (ed.), Warszawa 2015.

Święcicki M., Prawo pracy (The Labour Law), Warszawa 1968.

Tomaszewska M., Komentarz do art. 251 k.p. (Commentary to the Article 251 of the Labour Code), The System of Legal Information LEX 2016, No. 40.

Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych (Boundries of the freedom of creating the content and the aim of obligation contracts).The Article 3511 of the Civil Code, Kraków 2005.

Wagner B., Terminowe umowy o pracę (Fixed-term contracts of employments), Warszawa 1980.

Wagner B., O swobodzie umów o pracę raz jeszcze, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego (About the principle of freedom of contracts of employment once again,in:The Labour Law and XXI century challenges. A jubelee book of Professor Tadeusz Zieliński), M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (eds.), Warszawa 2002.

Wronikowska E., Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy,w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej (Fixed term employment agreements and protection of the stability of employment relationship, in: The protection of the stability of the employment relationship in the social market economy), G. Goździewicz (ed.), Warszawa 2010.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu. Część I – ogólna (The Labour Law. An outline of the lecture. Part I – general), Warszawa–Kraków 1986.