Sytuacja prawna pracownika powracającego do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych z rodzicielstwem - uwagi de lege ferenda

Justyna Czerniak-Swędzioł

Abstrakt

Legal situation of an employee returning to work after use of parental leave – postulates de lege ferenda

Labour law provisions meet the expectations of employees who are also parents and enable them to connect a professional work with parental responsibilities. There is always a guarantee of employment granted by employer to the employee after returning from parental leave and that is because of an articles 183² and 1864 of the Polish Labour Code which protect these employees. The protection is also granted to the employee who is entitled to a parental leave but he or she decides to lower his or her workload what is considered as alternative form of parental leave. If employee returns to work for his or her employment in a previously given post, equivalent post or other in accordance with his or her qualifications it should not adversely affect his or her financial situation. These labour law provision guarantees a salary which he or she would receive if he or she would not use a parental leave. These provisions do not forbidan employer to provide notice of changing termination or defi nitive termination, but as long as there is a possibility of mandate other work to the returning employee, definitive termination is not justified. The subject of analysis are valid labour law provisions in order to verify if assumption of the legislator about stabilization of employment for employees who are also parents returning to work after parental leave is fully implemented in practice. In conclusion, in relation with expanding the range of application article 186 (8) § 2 of the Polish Labour Code by jurisprudence, the position of an employee returning to work aft er using parental leave has been weakened.

Słowa kluczowe: urlop rodzicielski, dopuszczenie do pracy, ochrona związana z rodzicielstwem, urlop wychowawczy , parental leave, admission to work, protection associated with parenthood, childcare leave
References

Kumor-Jezierska E., Komentarz do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, w:Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, K.W. Baran (red.), Warszawa 2016.

Latos-Miłkowska M., Przemiany stosunku pracy związane z rodzicielstwem, w: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26–28 maja 2011.

Marek A., Krótszy wymiar czasu pracy jako alternatywa urlopu wychowawczego, Służba Pracownicza 2004, 11.

Martuszewicz A., Piecyk K., Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy,Warszawa 2010.

Pisarczyk Ł., Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – odpowiedź na potrzeby pracowników i kryzys przedsiębiorstwa, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010, 6.

Rycak A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013.

Sadlik R., Wypowiedzenie umowy pracownikowi z obniżonym wymiarem czasu pracy,Służba Pracownicza 2013, 7.

Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd.2, Warszawa 2015.

Sobczyk A., Prawo dziecka do opieki rodziców jako uzasadnienie dla urlopu i zasiłku macierzyńskiego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, 9.

Sołtys P., Problematyka prawa obniżenia wymiary etatu przez pracownika – rodzica wychowującego dziecko, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2014.

 Torbus U., Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich ułatwiających łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem,w: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, J. Czerniak-Swędzioł (red.), Warszawa 2016.

Walorska P.,Staż pracy, Warszawa 2014.

Węgrzyn A., Żądanie obniżenia wymiaru czasu pracy a ochrona trwałości stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy 2009, 12.

Włodarczyk M., Komentarz do art. 183² kp, w: Kodeks pracy. Komentarz, K.W. Baran (red.), Warszawa 2015.

Wujczyk M., Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy, Warszawa 2015.

Wyrok SN z 1 października 1984 r., I PRN 129/84, OSNCP 1985, nr 7 poz. 93.

Uchwały SN z 30 grudnia 1985 r., III PZP 50/85, OSNCP 1986, nr 7–8, poz. 118.

Wyrok SN z 23 maja 1997 r., I PKN 176/97, OSNAPiUS 1998, nr 9, poz. 263.

Wyrok SN z 10 września 1998 r., I PKN 310/98, OSNP 1999/19/614.

Wyrok SN z 19 sierpnia 2004 r., I PK 489/03, OSNP 2005, nr 6, poz. 78.

Wyrok SN z 29 czerwca 2005 r., II PK 332/04, OSNP 2006/5–6/83.

Wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r. sygn. akt II PK 143/07.

Wyrok SN z 12 maja 2011 r., II PK 6/11, LEX, nr 1171192.

Wyrok NSA z 16 lutego 2012 r., I OSK 1315/11, LEX, nr 1120587.

Wyrok SN z 8 grudnia 2016, II PK 264/15, LEX, nr 2188629.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".