Working above contractual hours in the case of part-time employees

Małgorzata Mędrala

Abstrakt
The aim of the present study is drawing attention to a problem of employees who are employed on a part-time basis but work extra hours above the hours set out in their employment contracts but still below the statutory working time norm (further herein “contractual extra time” or “contractual extra hours”). The author analyzes three problematic issues in the present legal state: the part-time employees’ duty to work extra hours, setting a contractual maximum of additional pay for part-time employees working extra hours, and sanctions relating to the failure of the parties to an employment agreement to specify the extra hours paid like for statutory overtime.
Słowa kluczowe: pracownik niepełnoetatowy, godziny nadliczbowe, godziny nadliczbowe ponad określony w umowie wymiar czasu pracy , part-time employee, overtime hours, contractual extra hours
References

Bydłoń A., Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Thesis No. 1, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 12.

Hajn Z., Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym czasie pracy za pracę w godzinach wykraczających poza umówiony czas a zasada równego traktowania w zatrudnieniu, in: Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, W. Sanetra (ed.), Warszawa 2009.

Kolosa A., Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, 11.

Kowalczyk M., Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, Monitor Prawa Pracy 2010, 4.

Lenart B., Praca w godzinach nadliczbowych. Thesis No. 1, Służba Pracownicza 2004, 6.

Likierska O., A glos to the Supreme Court Judgement dated 09 July 2008, I PK 315/2007, thesis No. 1, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2011, 1.

Limit normalnej pracy na część etatu wskazujemy na cztery sposoby, Rzeczpospolita, 1 June 2007, df 2.

Ornowska A., A glos to the Supreme Court Judgment dated 09 July 2008, I PK 315/07, thesis No. 3, Przegląd Sądowy 2010, 11–12.

Pisarczyk Ł., Commentary to art. 151 of the labour code, in: Kodeks pracy. Komentarz, L. Florek (ed.), LEX/el. 2011.

Rączka K., Praca w godzinach nadliczbowych w znowelizowanym kodeksie pracy. Thesis No. 4, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2004, 1.

Sobczyk A., Nowelizacja prawa pracy w zakresie umownego stosunku pracy. Thesis No. 4, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2003, 1.

Sobczyk A., Prawo do pracy a zatrudnienie terminowe i niepełnowymiarowe, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, 11.

Stefański K., § 3.2. Godziny nadliczbowe pracowników niepełnoetatowych, in: Czas pracy, Z. Góral, K. Stefański (eds.), LEX 2013.

Szemplińska E.,  Konsultacje i wyjaśnienia. Thesis No. 1, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, 4.

Tomaszewska M., Commentary to art. 29 of the labour code, thesis 11, in: Kodeks pracy. Komentarz, K.W. Baran (ed.), Warszawa 2016.

Wąż P., Problem pracy ponad niepełny wymiar wynikający z umowy o pracę, Monitor Prawa Pracy 2009, 11.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".