Work protection of persons with disabilities

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Abstrakt
This paper presents legal issues related to the protection of disabled people’s work. In particular the concept of disabled worker and its specifi c privileges are discussed. It has also been pointed out that there are serious arguments for incorporating the provisions on the protection of the disabled into the new Labor Code.
Słowa kluczowe: ochrona pracy, niepełnosprawność, pracownicy niepełnosprawni, czas pracy, dodatkowy urlop, usprawiedliwiona nieobecność , work protection, disability, disabled workers, working time, additional leave, leave of absence
References

Klimkiewicz L., Nowacki P., Rączka M., Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, in: Meritum. Prawo pracy, K. Jaśkowski (ed.), Warszawa 2016.

Kuczyński T.,Ochrona pracy, w: Prawo pracy. Zarys wykładu, H. Szurgacz (ed.), Warszawa 2016.

Roszewska K., Aksjologiczne podstawy unormowania zatrudnienia pracowniczego osób z niepełnosprawnościami w kodeksie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, 12.

Roszewska K., Ochrona praw i interesów osób niepełnosprawnych, w: Prawo pracy między gospodarką i ochroną pracy. Księga pamiątkowa Profesora Ludwika Florka, M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (eds.), Warszawa 2016.

Soniewicka M., Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami, Warszawa 2010.

Staszewska E., Włodarczyk M. (eds.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.

Szubert W., Ochrona pracy: studium społeczno-prawne, Warszawa 1966.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.

Trochimiuk Ł., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, przywileje i obowiązki pracodawcy, Monitor Prawa Pracy 2007, 7.

Zieliński M., Nowe zasady wdrażania praw osób niepełnosprawnych w praktyce UE, Państwo i Prawo 2011, 11.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".