Obowiązki państwa w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych - kilka refleksji na tle wybranych regulacji konstytucyjnych

Maciej Borski

Abstrakt

State duties in the context of disability related employment law – some remarks on chosen constitutional regulations

Eliminating discrimination in respect of employment law is solely one of numerous elements of prohibiting and avoiding discrimination for disabled persons in their every-day life. However, it is remarkably exposed in employment and labour law, considering that discrimination in such area might lead to a particular distress. For these reason a state must undertake the measures not only in the context of the inferior position of disabled employees, but first of all in the context of their rights as humans who have to earn their living being employed. Considering this, the paper aims at listing the state duties related to an employment policy as well as to a social security policy, an education or training and a social communication.
Słowa kluczowe: zatrudnienie, pracownik niepełnosprawny, dyskryminacja, konstytucja , employment, disabled employee, discrimination, constitution
References

Czeszejko-Sochacki Z., Skarga konstytucyjna w prawie polskim, Przegląd Sejmowy 1998, 1.

Garlicki L., Artykuł 32, w: K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003.

Góral Z., w: System prawa pracy,K.W. Baran (red.), t. I,Część ogólna, Warszawa 2017.

Góral Z., Zasada równości pracowników w dziedzinie zatrudnienia i niedyskryminacji w zatrudnieniu, w: Zarys systemu prawa pracy, K.W. Baran (red.), t. I, Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.

Korus P., w: Kodeks pracy. Komentarz, A. Sobczyk (red.), Warszawa 2017.

Maliszewska-Nienartowicz J., Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz, Warszawa 2013.

Muszalski W., w: W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015.

Olejniczak-Szałowska E., Zasada legalności, zasada równości wobec prawa i zasada sprawiedliwości społecznej,w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000.

Oniszczuk J., w: Zarys systemu prawa pracy, K.W. Baran (red.), t. I, Warszawa 2010.

Perdeus W., w: Zarys systemu prawa pracy, K.W. Baran (red.), t. I, Warszawa 2010.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I,Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.

Szewczyk H., Równość płci w zatrudnieniu, Warszawa 2017.

Ślebzak K., Komentarz do art. 69 konstytucji, w: Konstytucja RP, t. I,Komentarz do art. 1–86,M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016.

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.

Taniewska-Banacka M., Przyjęte w Polsce rozwiązania prawne zmierzające do zagwarantowania osobom niepełnosprawnym równości szans, w: Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej, S. Nitecki (red.), Bielsko-Biała 2005.

Tomaszewska M., w: Kodeks pracy. Komentarz, K.W. Baran (red.), Warszawa 2015.

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017.

Wratny J., Prawo do pracy – pojęcie, ocena, propozycje, w: Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, A. Patulski, K. Walczak (red.), Warszawa 2009.

Zieliński T., Nowy ład pracy – rzeczywistość i wizja przyszłości, w: M. Matey, Nowy ład pracy w Polsce i w Europie, Warszawa 1997.

Orzecznictwo

Orzeczenie TK z dnia 9 marca 1987 r., sygn. U 7/87, OTK 1988, cz. 1, poz. 1.

Orzeczenie TK z dnia 6 maja 1998 r., K 37/97, OTK 1998, Nr 3, poz. 33.

Orzeczenie TK z dnia 20 października 1998 r., K 7/98, OTK 1998, Nr 6, poz. 96.

Orzeczenie TK z dnia 17 maja 1999 r., P 6/98, OTK 1999, Nr 4, poz. 76.

Orzeczenie TK z dnia 21 września 1999 r., K 6/98, OTK 1999, Nr 6, poz. 117.

Orzeczenie TK z dnia 4 stycznia 2000 r., K 18/99, OTK 2000, Nr 1, poz. 1.

Orzeczenie TK z dnia 6 września 2000 r., TS 69/00, OTK 2000, Nr 7, poz. 277.

Orzeczenie TK z dnia 18 grudnia 2000 r., K 10/00, OTK 2000, Nr 8, poz. 298.

Orzeczenie TK z dnia 21 maja 2002 r., K 30/01, OTK-A 2002, Nr 3, poz. 32.

Orzeczenie TK z dnia 22 lutego 2005 r., K 10/04, OTK-A 2005, Nr 2, poz. 17.

Orzeczenie TK z dnia 18 grudnia 2008 r., K 19/07, OTK-A 2008, Nr 10, poz. 182.

Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt III ZP 6/00, OSNP 2000, Nr 20, poz. 740.

Wyrok TK z dnia 13 marca 2000 r., sygn. akt K 1/99, OTK 2000, Nr 2, poz. 59.

Wyrok TK z dnia 21 marca 2005 r., sygn. akt P 5/04, OTK-A 2005, Nr 3, poz. 26.

Wyrok TK z dnia 16 marca 1999 r., sygn. K 35/98, OTK ZU nr 3/1999, poz. 37.

Wyrok TK z dnia 23 października 2007 r., sygn. P 28/07, OTK ZU nr 9/A/2007, poz. 106.

Wyrok TK z dnia 19 kwietnia 2011 r., sygn. P 41/09, OTK ZU nr 3/A/2011, poz. 25.

Wyrok TK z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. K 28/11, OTK ZU nr 11/A/2012, poz. 37.

Wyrok TK z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. K 2/12, OTK-A 2012, Nr 10, poz. 121.

Wyrok TK z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. P 25/06, OTK-A 2007, Nr 2, poz. 9.

Wyrok TK z dnia 21 października 2014 r., sygn. K 38/13, OTK-A 2014, Nr 9, poz. 104.

Wyrok TS UE z dnia 18 marca 2014 r. w spr. C-363/12 Z przeciwko A Government Department  (Dz. Urz. UE C z 2014 r., Nr 142, s. 7).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".