Prekariat - następny etap rozwoju czy raczej przejaw przemocy instytucjonalnej?

Andrzej Patulski,

Barbara Godlewska-Bujok

Abstrakt

Precariat – next stage of development or violence legitimated?

The authors discuss issues related to the phenomenon of precariat, its nature and consequences for the labor market, also pointing to the institutional sources of the precariat.
Słowa kluczowe: zatrudnienie, prekariat, rynek pracy, przemoc , employment, precariat, labour market, violence
References

Boni M., Szafraniec K., Raport „Młodzi 2011”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.

Dobrzyński M., Prekariat jako produkt pracy niepewnej, w: Rozwój potencjału społecznego organizacji – wyzwania w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego, Warszawa 2012.

Doughty H.A., Employee empowerment: Democracy or delusion?, The Innovation Journal 2004, 9 (1).

Fernandez S., Moldogaziev T., Using employee empowerment to encourage innovative behavior in the public sector, Journal of Public Administration, Research and Theory 2013, 23 (1).

Fox A., Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations, London 1974.

Galtung J., Violence, peace, and peace research, Journal of Peace Research 1969, 6 (3).

Godlewska-Bujok B., Ryzyko wykluczenia i niepewność, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 8.

Godlewska-Bujok B., Skuteczność prawa zatrudnienia, Warszawa 2015.

Gontarek A., Konsekwencje ekonomii neoliberalnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2016, 2.

Hajn Z., Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych – prawo pracowników czy prawo ludzi pracy?, w: Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Gdańsk 2010.

Herrenkohl R.C., Judson G.T., Heffner J.A., Defining and measuring employee empowerment, The Journal of Applied Behavioral Science 1999, 35 (3).

Konopacki S., Kryzys demokracji europejskiej, w: Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, T. Domański (red.), Łódź 2016.

Mit umów śmieciowych, Rzeczpospolita, 3 kwietnia 2013.

Reykowski J., Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów, Nauka 2011, 3.

Sobczyk A., Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości. Referat na XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Poznań 15–17 maja 2013.

Smoczyński W., Prekariusze wszystkich krajów, Polityka, 7–13 września 2011, 37.

Standing G., The Precariat. The New Dangerous Class, London 2011.

Williams S., Adam-Smith D., Contemporary Employment Relations, Oxford 2010.

Wrzesień W., Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, 1 (LXXVIII).

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. I, Ogólna, Warszawa–Kraków 1986.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".