Prekariat i związki zawodowe w Polsce

Krzysztof Walczak

Abstrakt

Precariat and trade unions in Poland

The Article presents the influence of trade unions on precariat, as well as the conditions required for the trade unions to mitigate its effects. Firstly, the Author analyses the expression – precariat. Then, the Article describes extension of trade unions activity regarding persons employed under private law contracts and workers on temporary labour contracts. Finally the Author presents de lege ferenda postulates.
Słowa kluczowe: prekariat, związki zawodowe, umowy cywilnoprawne, umowa o pracę na czas określony, flexicurity, precariat, trade unions, private law contracts, temporary labour contracts
References

Baran K.W. (red.), Międzynarodowe zbiorowe prawo pracy, w: System prawa pracy, t. V, Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2014.

Burczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.

Dral A., Zatrudnienie na podstawie umów terminowych w świetle nowelizacji KP, w:Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, K.W. Baran (red.), Kraków 2016.

Godlewska-Bujok B., Prekariat i umowy prekaryjne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, 9.

Kubot Z., Kowalski S. (red.), Współczesne problemy zatrudnienia. Wykorzystywanie umów śmieciowych dla „ukrycia” stosunku pracy, Warszawa 2016.

Mitrus L., Potocki P. (red.), Brak pewności zatrudnienia a obawy uczestników rynku pracy, Bielsko-Biała 2015.

Patulski A., Praca nierejestrowana, w: System prawa pracy, K.W. Baran (red.), t. VII, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2015.

Piątkowski J., Umowa o pracę na czas określony w KP – nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości, w:Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, K.W. Baran (red.), Kraków 2016.

Skedinger P., Employment Protection Legislation. Evolution, Effects. Winners and Losers, Cheltenham, UK, Northampton, USA 2010.

Walczak K., Bezrobocie wyzwaniem dla prawa pracy epoki postindustrialnej, w: Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Z. Góral (red.), Warszawa 2013.

Walczak K., Funkcja promocyjna prawa pracy – co może oznaczać w zglobalizowanej gospodarce i co można zrobić, aby była skuteczniej realizowana, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, B. Wagner i E. Hofmańska (red.), Kraków 2010.

Walczak K., Pojęcie flexicurityw realiach polskich. Co należy zrobić, aby lepiej odpowiadało wyzwaniu rozwoju potencjału społecznego II dekady XXI wieku, w: Rozwój potencjału społecznego organizacji – wyzwania w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego, K. Klincewicz, W. Grzywacz (red.), Warszawa 2012.

Walczak K., Praktyczne problemy związane z uznaniem Pakietu Socjalnego jako źródła prawa pracy, w: Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, J. Wratny, M.B. Rycak (red.), Warszawa 2011.

Walczak K., Program dobrowolnych odejść – nienazwana instytucja prawa pracy i problemy z jej interpretacją, w: Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, A. Patulski, K. Walczak (red.), Warszawa 2009.

Walczak K., Propozycje zmian mające na celu dopasowanie modelu stosunków pracy w Polsce do wyzwań początku drugiej dekady XXI wieku, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A.M. Świątkowski (red.), Kraków 2011.

Walczak K., Przekazywanie pracodawcy przez związek zawodowy imiennej listy członków – prawo czy obowiązek?, Monitor Prawniczy 2008, 1.

Walczak K., Umowa na zastępstwo – czy można ją kwestionować ze względu na niezgodność z prawem europejskim, Monitor Prawniczy 2005, 3.

Walczak K., Umowy o pracę na czas określony. Uwagi krytyczne, Studia z Z++akresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A.M. Świątkowski (red.), Kraków 2008.

Walczak K., Wpływ globalizacji i ogólnoświatowego kryzysu na podstawy i warunki zatrudnienia. Wyzwania dla polskiego prawa pracy, w: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, L. Florek i Ł. Pisarczyk (red.), XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 26–28 maja 2011, Warszawa 2011.

Walczak K., Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług – zagadnienia doktrynalne i praktyczne, Monitor Prawniczy 2016, 8 i 9.

Walczak K., Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".