Naruszenie przez pracodawcę obowiązku ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom pracowniczym?

Agata Ludera-Ruszel

Abstrakt

Infringement by employer of duty of supporting employees in their endeavours to develop their occupational qualifications as offence against the rights of people in paid work.

In view of the protective function of labour law the protection of employment relationship through criminal law appears to be justified. Due to the de facto imbalance between parties to an employment relationship the risk of abuse by the employer of its stronger position is much greater, in comparison with, the contractual relationships. At the same time, in the light of the principle of subsidiarity of criminal law only particularly grave employees rights violations entail the criminal liability. In this regards, the article is going to determine, whether the infringement of the employer’s obligation of facilitate professional employee development, that is governed by the Article 17 and Article 96 section 6 of the Polish Labour Code, can be treated as a crime against the employee’s right that stem from the employment relationship and is typified in the Article 218 § 1a of the Polish Criminal Code.   
 
Słowa kluczowe: pracownik, pracodawca, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, odpowiedzialność karna , employee, employer, rising the professional qualifications, criminal liability
References

Bigaj A., Naruszenie praw pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Monitor Prawa Pracy 2013, 7.

Buchała K., Zoll A., Funkcje prawa karnego, w: Polskie prawo karne, K. Buchała, A. Zoll (red.), Warszawa 1996.

Budka B., Uprawnienia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych artykuł dyskusyjny,Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 11.

Budyn-Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, M. Mozgawa (red.), Lex 2013.

Cajsel W., Kodeks pracy – komentarz, Warszawa 2007.

Cholewa-Klimek M., Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i praktyczne aspekty jej realizacji w przepisach prawa pracy, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2001.

Cieślak W., Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010.

Citowicz R., Piszczek M.,Odpowiedzialność karna pracodawcy w ujęciu zasady nullum crimen sine lege, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2011, 27.

Daniluk P., Znamiona czynów zabronionych stypizowanych w art. 218 k.k., Monitor Prawa Pracy 2010, 3.

Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995.

Dobrzelecka L., Obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
i wykształcenie ogólne
, Służba Pracownicza 2001, 6.

Frączek M., O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w kodeksie pracy,Służba Pracownicza 2010, 11.

Goździewicz G., w: Kodeks pracy – komentarz, L. Florek (red.), System Informacji Prawnej Lex Omega.

Górniok O., w: Kodeks karny. Komentarz, t. III, O. Górniok, S. Hoc (red.), Gdańsk 1990.

Grzeszczyk T., Funkcja prawa karnego w stosunkach pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1968, 12.

Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz,t. I, Kraków 2006.

Kahn-Freund O., Schriftenreihe der Otto Brenner Stiftung 13,Arbeit und Recht 1979.

Kijowski A., w: Kodeks pracy – komentarz, T. Zieliński (red.), Warszawa 2000.

Kozłowska-Kalisz P., w: Prawo karne materialne. Część ogólna, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2011.

Lelental S., Seweryński M., Karno-prawna ochrona praw pracowniczych, Państwo i Prawo 1971, 2.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2006.

Łabuda G., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, J. Giezek (red.), Lex 2014.

Maniewska E., Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010, 11.

Marciniak J., Prawa pracownika jako przedmiot ochrony z art. 218 § 1 k.k., Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, 3.

Marek A. (red.), System prawa karnego. Zagadnienia ogólne, t. I, Warszawa 2010.

Marek M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Lex 2010.

Marek M., w: Kodeks karny. Komentarz, M. Marek (red.), Lex 2010.

Nałęcz M., w: Kodeks pracy – komentarz, W. Muszalski (red.), Warszawa 2000.

Niedbała Z., Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w: Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Z. Góral (red.), [b.m.w.] 2009.

Pisarczyk Ł., Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2003, 4.

Radecki W., Granice ingerencji prawa karnego w stosunki pracy, Prokuratura i Prawo 2005.

Radecki W., Przestępstwo z art. 190 k.k. w świetle przepisów kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1975, 12.

Radwański Z. (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002.

Sanetra W.,w: Kodeks pracy. Komentarz, J. Iwulski, W. Sanetra (red.), Warszawa 1996.

Siewierski M., w: Kodeks karny. Komentarz, J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski (red.), Warszawa 1971.

Sinzheimera H., Das Wesen des Arbeitsrechts, Arbeitsrecht und Rechtssoziologie 1976, 1.

Skąpski M., Funkcje prawnej regulacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i zakres ich realizacji w Polsce, w: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Warszawa 2011.

Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Kraków 2006.

Suknarowska-Drzewiecka E., Kodeks pracy – praktyczny komentarz, Warszawa 2011.

Suknarowska-Drzewiecka E., Wojciechowski P., Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych pracowników, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, Warszawa 2010.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.

Świątkowski A., Sankcje w prawie pracy, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga jubileuszowa Profesora Kazimierza Buchały, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll (red.), Kraków 1994.

Świątkowski A.M., Kodeks pracy – komentarz, Warszawa 2004.

Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2012.

Świda W., w: Kodeks karny z komentarzem, I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter (red.), Warszawa 1973.

Tomporek A., Przedmiot ochrony i podmioty przestępstwa naruszenia praw pracownika (art. 218 k.k.), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, 7.

Unterschűtz J., Czyny zabronione przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową jako zjawisko społeczne i historyczne, w: Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, Warszawa 2010.

Weiss M., Re-inventing Labour Law?, w: The Idea of Labour Law, G. Davidov, B. Langille (red.), New York 2011.

Wendzel M., w: Kodeks pracy – komentarz, B. Wagner (red.), Gdańsk 2007.

Wiącek A., Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w znowelizowanym kodeksie pracy,Praca iZabezpieczenie Społeczne 2010, 9.

Wiącek A., Prawne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, 9.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz,wyd. 4, Warszawa 2005.

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2013.

Wróbel W., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, A. Zoll (red.), Warszawa 2007.

Wróbel W., w: Kodeks karny. Część szczególna, t. II, A. Zoll (red.), Kraków 2006.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne, Kraków 2011.

Żudziński K., Przestępstwa przeciwko prawom pracownika, Nowe Prawo 1970, 2.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".