Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulaty de lege ferenda

Ewelina Kumor-Jezierska

Abstrakt

Transgression against employees’ rights: The analysis and the demands of de lege ferenda

In this article the author has made an analysis of the features of particular transgressions comprised in article 281 of the Labour Code, taking into account penal and legal interpretation of the law. The purpose of the analysis was to answer the question if the applied legislative technique is proper and leads to the efficient  protection of the essential employees’ rights. The analysis allowed to draw conclusions and to formulate some demands towards the legislator. Characterizing the features of the objective side of many transgressions classified in the labor code, taking into account solely linguistic interpretation shall not guarantee the full protection of some employees’ rights. In the penal law literature, due to the guarantee requirements, it is assumed that linguistic interpretation, which means explaining the linguistic content of the words and phrases uses in the act based on their meaning that was assigned to them in everyday Polish language, and it is this linguistic interpretation that has the greatest significance in the penal law. The regulations of the law of transgressions cannot be subject to the extended interpretation and an illegal act, according to nullum crimen sine lege rule, stipulated in article 42, paragraph 1 of the Polish Constitution, must have precisely defined characteristics.
 
Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna pracodawcy, pracownik, pracodawca, wykroczenia przeciwko prawom pracownika, wykładnia rozszerzająca , criminal responsibility of an employer, employee, employer, transgression against employees’ rights, extensive interpretation
References

Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el/2016.

Baran K.W. (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2015.

Bojarski M., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie wykroczeń, Wrocław 1999.

Florek L. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.

Gersdorf M., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el/2014.

Gersdorf M., Rączka K., Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.

Jaśkowski K., Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, Lex/el/2017.

Konarska-Wrzosek V., Marek A., Oczkowski T., Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012.

Kubot Z., Kowalski S., Współczesne problemy zatrudnienia. Wykorzystanie umów śmieciowych dla „ukrycia” stosunku pracy, Warszawa 2016.

Kumor-Jezierska E., Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, 1.

Lewandowski H., Góral Z.,Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, 12.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016.

Musiała A., Problematyka kwalifikacji umowy o zatrudnienie jako umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług,Monitor Prawa Pracy 2015, 1.

Muszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis/el/2015.

Nycz T., Kodeks pracy z komentarzem, Kraków–Tarnobrzeg 2011.

Nycz T., Wybrane problemy wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2000, 3.

Pawlak L., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko indywidulanym i zbiorowym prawom pracowników,Warszawa 2010.

Płażek S., Czy inspektor pracy może samodzielnie kwalifikować umowy?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, 9.

Radecki W., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Warszawa 1999.

Rączka K., Stosunek pracy a cywilnoprawne umowy o świadczenie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, 11.

Roman M., Wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 k.p.), Monitor Prawniczy 2000, 11.

Romer T., Prawo pracy. Komentarz, Lex/el/2012.

Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis/el/2017.

Sobczyk A., Metody ograniczania umów cywilnoprawnych w stosunkach pracy – wątpliwości systemowe, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, 9.

Sadlik R., Wymogi formalne wypowiedzenia zmieniającego,Monitor Prawa Pracy 2013, 10.

Salwa S., Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el/2008.

Stelina J., Prawo pracy, Warszawa 2016.

Szymorek K., Elektroniczna postać umowy o pracę,Monitor Prawa Pracy 2015, 12.

Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Legalis/el/ 2016.

Wagner B., Zasada swobody nawiązania stosunku pracy, Krakowskie Studia Prawnicze 1982, XV.

Walczak K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el/2016.

Wróbel A., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".