O pojęciu wspólnoty załogi w prawie pracy

Janusz Żołyński

Abstrakt

The concept of the community crew in labour law

The article discusses the concept of the community crew in labour law and the neeed for its formation in modern workplaces. The Author presents exsisting impact of the crew on the employer’s situation, and the community crew concept as a value. 
Słowa kluczowe: załoga zakładu pracy, prawo pracy, zakład pracy, pracodawca , community crew, labour law, workplace, employer
References

Baran K.W. (red.), Prawo pracy – prawo prywatne czy prawo publiczne. Rozważania na tle charakteru umowy o pracę, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Kraków 2016.

Górzyński O., Nierówna walka z bzdurą, Rzeczpospolita, Plus Minus, 10–11 września 2016 r.

Jaśkiewicz J., Jackowiak C., Piotrowicz W., Prawo pracy w zarysie, Poznań 1980.

Jończyk J., Zakład pracy, w: Zakład pracy. Materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1977, Wrocław 1977.

Kolasiński K., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Toruń 1997.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Paliszkiewicz J.O., Zaufanie w zarządzaniu, Warszawa 2013.

Salwa Z., Szubert W., Święcicki M., Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957.

Sanetra W., Załoga zakładu pracy, w: Zakład pracy. Materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1977, Wrocław 1977.

Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015.

Sztompka P., Zaburzone zaufanie społeczne, Rzeczpospolita, Plus Minus, 10–11 września 2016 r.

Szubert W., O charakterze prawnym stosunku pracy, Państwo i Prawo 1964, 7.

Świątkowski A.M., Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

Świątkowski A., Współczesne brytyjskie zbiorowe prawo pracy, w: Prawo pracy państw obcych, M. Matey (red.), t. III, Wrocław 1989.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu. Część I. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986.

Żołyński J., Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy, Gdańsk 2016.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".