Restrictions on the right to information in the activity of works councils

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt
This article discusses restrictions on the right to information in the activity of works councils regulated in the Act of 7 April 2006 on information and consultation of employees, which are justified by legitimate interests of the employer and the right to keep certain information confidential. First of all, it analyzes the obligation not to disclose trade secrets by the members of works council and other persons as well as consequences of breach by an employee of the aforesaid confidentiality obligation. Subsequently, the author discusses the employer’s right to refuse to provide information to the works council, which is limited by the fulfilment of certain conditions. Finally, the paper presents the measure that workers’ council has at its disposal in the event of unjustified reservation by the employer of confidentiality of the information or refusal to provide such information.
 
Słowa kluczowe: rada pracowników, prawo do informacji, tajemnica przedsiębiorstwa , works council, right to information, trade secret
References

Bogdalski P., Tajemnica przedsiębiorstwa – zagadnienia konstrukcyjne (Trade secret – the construct),Monitor Prawniczy 1997, 6.

Borowicz J., Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowiązki przestrzegania tajemnicy – zagadnienia pojęciowe (Employer’s secrecy and other obligations to observe confidentiality),Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998, 10.

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu (Obligations – an outline), Warszawa 1983.

Dörre-Nowak D., Ochrona interesów pracodawcy a proces informowania i konsultacji (Protection of employer’s interests and the process of information and consultation),in: Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy (Information and consultation of employees in the Polish labour law), A. Sobczyk (ed.), Kraków 2008.

Flejszar R., Status rady pracowników w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji (A status of works council in the civil proceedings – comments on article 16 of the act of 7 April 2006 on information and consultation ofemployees), in: Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy (Information and consultation of workers in the Polish labour law), A. Sobczyk (ed.), Kraków 2008.

Grabowski J., Przeszło E., Zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych przez radcę prawnego (Rules of representation of economic operators by a legal counsel),Radca Prawny 1994, 6.

Harla A., W kwestii trybu postępowania w sprawach określonych w art. 6911 k.p.c. (Procedure in matters specified in article 6911 of the Code of Civil Procedure), Państwo i Prawo 1990, 7, item 80.

Korzan K., Podmioty postępowania nieprocesowego (Parties to non-litigation proceedings),part I, Rejent 2005, 2.

Leszczyńska A., Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę (Loss of confidence in the employee as a cause for termination of a contract of employment), in: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej (Protection of sustainability of employment in the social market economy), G. Goździkiewicz (ed.), Warszawa 2010.

Lubiński K., Prawomocność materialna orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym (Substantive validity of rulings in non-contentious proceedings), Państwo i Prawo 2003, 11.

Małysz F., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (Termination of a contract of employment without notice at the fault of the employee), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998, l.

Michalak A., Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – zagadnienia materialnoprawne (Tortious and contractual protection of trade secret – substantive issues), Prawo Spółek 2003, 12.

Naworski J., Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądem przez radcę prawnego (Representation of economic operators before a court by a legal counsel),Radca Prawny 1995, 5.

Sanetra W., Wina jako przyczyna niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy (Fault as a cause of immediate termination of a contract of employment by the employer), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1988, 2.

Tarnacka K., Prawo do informacji w Polsce (The right to information in Poland), Państwo i Prawo 2003, 5.

Wagner B., in: Kodeks pracy. Komentarz (Labour code. Commentary), B. Wagner (ed.), Gdańsk 2007.

Wujczyk M., in: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz(Collective labour law. Commentary),  K.W. Baran (ed.), Warszawa 2016.

Zieliński A., Zwyczajne środki zaskarżenia (odwoławcze) w postępowaniu nieprocesowym (Ordinary legal remedies in non-contentious proceedings), Monitor Prawniczy 2002, 2.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".