Społeczna inspekcja pracy – niedoskonałości regulacji prawnej

Beata Rutkowska

Abstrakt

Social labour inspection – imperfecti on of regulation

The aim of the present study is drawing attention to a problem of social labour inspection. The author analyzes three problematic issues in the present legal state: organisation of social labour inspection, election of social labour inspectors and number of social labour inspectors.

Słowa kluczowe: społeczna inspekcja pracy, organizacja społecznej inspekcji pracy, wybór społecznych inspektorów pracy, liczba społecznych inspektorów pracy, zbiorowe prawo pracy , social labour inspection, organisation of social labour inspection, election of social labour inspectors, number of social labour inspectors, collective labour law
References

Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010.

Kozieł W., Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Komentarz, Warszawa 1988.

Książek D., Ustawa o społecznej inspekcji pracy, w: Zbiorowe prawo pracy, K. Baran (red.), Warszawa 2014.

Pettke P., Społeczna inspekcja pracy – instytucja minionego czasu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, 8.

Piątkowski J., Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, Toruń 2008.

Rączka K., Co dalej ze społeczną inspekcją pracy?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 9.

Rutkowska B., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników – uwagi de lege ferenda, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), Warszawa 2010.

Salwa Z., Uprawnienia związków zawodowych, Bydgoszcz 1998.

Sanetra W., Ochrona praw pracowniczych, w: Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, H. Lewandowski (red.), Warszawa 1997.

Sanetra W., Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Komentarz, w: Prawo socjalne, W. Sanetra (red.), Warszawa 2001.

Seweryński M., Załoga zakładu pracy – uwagi de lege ferenda, w: Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. Goździewicz (red.), Toruń 2001.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.

Szubert W., Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne, Warszawa 1966.

Świątkowski A., Międzynarodowe prawo pracy, t. I, Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe, vol. 3, Warszawa 2008.

Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003.

Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracowników jako zadanie związku zawodowego, w: Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Z. Hajn (red.), Warszawa 2012.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".